Από τις 03/05/2024 έχει τεθεί σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗΤΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μέσω του ΟΠΣ ΜΗΤΕ θα γίνεται η διαχείριση όλων των διαδικασιών των Μητρώων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτημάτων εγγραφής και των συναφών τροποποιήσεων, της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και της ψηφιακής έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών. Σημειώνεται, ότι η πρόσβαση στο ΟΠΣ ΜΗΤΕ γίνεται μέσω της διεύθυνσης mhte.ggde.gr. Επιπλέον, τα εγχειρίδια χρήσης του ΟΠΣ ΜΗΤΕ έχουν αναρτηθεί εδώ.