Τέθηκε, σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον τουρισμό και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών (ΣΜΠΕ) του, από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το αποτέλεσμα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΧΠ θα είναι η ενσωμάτωση στο Σχέδιο όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της Ελλάδας. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν θα αξιολογηθούν από το ΥΠΕΝ, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του ΕΧΠ. Θα ακολουθήσει η γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, για να προωθηθεί έπειτα η έγκριση του ΕΧΠ και της ΣΜΠΕ του.

Με το εν λόγω ΕΧΠ, το ΥΠΕΝ αποσκοπεί στον προσδιορισμό μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων, καθώς και στρατηγικών κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο, για τη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας. Τα στοιχεία του φακέλου του ΕΧΠ για τον τουρισμό είναι διαθέσιμα εδώ. Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις της αρμόδιας αρχής ([email protected]) και της αρχής σχεδιασμού ([email protected]) έως τις 15/09/2024.