Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία των escape rooms. Στόχος των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι να θεσμοθετηθούν κανόνες ασφαλείας και ελέγχου. Στο σχέδιο δίνονται ορισμοί για το «δωμάτιο απόδρασης», τις σχετικές με αυτό εγκαταστάσεις, τους υπεύθυνους του χώρου αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως επίσης οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, οι απαιτήσεις για την ασφάλεια του εξοπλισμού και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου εκμετάλλευσης.

Έμφαση στη σχεδίαση
Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι κατά τη δημιουργία των δωματίων απόδρασης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση και στην οριοθέτηση του χώρου και στην προστασία των χρηστών. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που θέτει ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, να τηρεί το πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης εξοπλισμού και χώρων των δωματίων απόδρασης και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Σε σχέση με τη συμμετοχή ανηλίκων, τα παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται και να επιβλέπονται για την αγορά εισιτηρίου, την είσοδο και τη συμμετοχή τους, ενώ όλοι οι ανήλικοι παραμένουν υπό την ευθύνη των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Στην ΚΥΑ ορίζονται λεπτομερώς τα μέσα ενεργητικής, παθητικής και προληπτικής πυροπροστασίας, αλλά και το πώς θα αξιολογείται η συμμόρφωση του δωματίου απόδρασης ως προς τις διατάξεις που προβλέπονται. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του δωματίου απόδρασης θα διεξάγεται από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Η σχετική έγκριση δραστηριοποίησης του φορέα, χορηγείται από τη διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ, ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή χημικού ή πολιτικού μηχανικού, μέλη του ΤΕΕ.

Τρεις τύποι ελέγχου
Πιο αναλυτικά, κάθε escape room θα υποβάλλεται σε αρχικό, περιοδικό και ειδικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο. Ο αρχικός έλεγχος αφορά τα νέα και τα υφιστάμενα δωμάτια απόδρασης, ενώ ο περιοδικός θα διενεργείται υποχρεωτικά αφού πρώτα διεξαχθεί ο αρχικός. Τέλος ο ειδικός ή έκτακτος έλεγχος θα διεξάγεται στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκης εξοπλισμού ή μεγάλης έκτασης επισκευής του δωματίου απόδρασης.

Μετά τη διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου, ο φορέας ελέγχου θα συντάσσει έκθεση όπου θα αναφέρονται με έντονη διακριτή γραφή οι όροι «Συμμόρφωση» ή «Αποτυχία συμμόρφωσης» και θα καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τη μη ορθή και ανασφαλή λειτουργία. Ακολούθως, σε σχετική πινακίδα θα αποτυπώνονται η ημερομηνία του διεξαχθέντος ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου, η ημερομηνία του προγραμματισμένου επανελέγχου, καθώς και η επισήμανση για το δωμάτιο απόδρασης «Κατάλληλο για χρήση» ή «Ακατάλληλο για χρήση». Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι σε ένα δωμάτιο εκκρεμούν βελτιώσεις, συντάσσεται η έκθεση τεχνικού ελέγχου με τον όρο «Συμμόρφωση» και καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τις απαιτούμενες βελτιώσεις.

Για την εφαρμογή των βελτιώσεων και τις αναγκαίες επεμβάσεις που θα πρέπει να αναληφθούν, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα δωμάτιο απόδρασης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για το ευρύ κοινό, συντάσσεται έκθεση με τον όρο «Αποτυχία συμμόρφωσης» και καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τη μη ορθή και ανασφαλή λειτουργία. Για την άρση των μη συμμορφώσεων και τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα ελέγχου. Ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης υποχρεούται στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μη πρόσβαση των παικτών στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έως ότου αυτό καταστεί ασφαλές για το κοινό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build