Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη δέσμευση του ποσού των 173.600 ευρώ, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από τεχνικό σύμβουλο, στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μέσω ΣΔΙΤ». Ο τεχνικός σύμβουλος θα υποβοηθήσει τη διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών στην εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για τη σύνταξη και την υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο πλαίσιο των προκαταρκτικών εργασιών προετοιμασίας του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ, ώστε να υλοποιηθεί το έργο.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης έργων ή συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ή τμήματος αυτής μεγαλύτερης των 30 εκατ. ευρώ, ιδίως για τον σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων ή συμβάσεων, επιτρέπεται η ανάθεση (…) υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, τεχνικού, νομικού, οικονομικού συμβούλου και συμβούλου οργάνωσης. Το συνολικό κόστος μελέτης, κατασκευής, μετεγκατάστασης, συντήρησης και διαχείρισης (φύλαξης, ασφάλισης) του προς υλοποίηση έργου ανέρχεται στα 112.579.546 ευρώ.

Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο τεχνικός σύμβουλος αφορούν στην εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για την σύνταξη και υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στη σύνταξη Προμελέτης του νέου κτιρίου μετεγκατάστασης του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων. Αναλυτικά οι υπηρεσίες, στο αρχιτεκτονικό κομμάτι, θα επικεντρώνονται στο επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης για σύνταξη φακέλου ΜΠΕ, στο στατικό κομμάτι, στην προεκτίμηση και παροχή στοιχείων για σύνταξη φακέλου ΜΠΕ και στο ηλεκτομηχανολογικό κομμάτι στη διερεύνηση συγκρότησης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Ο τεχνικός σύμβουλος θα γνωμοδοτήσει ακόμα για τη μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων του νέου κτιρίου, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πραγματοποίηση νέων έργων και για την προμελέτη κτιρίου για την μετεγκατάσταση του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων. Η συνολική αμοιβή του τεχνικού συμβούλου ανέρχεται στα 140.000 ευρώ.