Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΔΣ της «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ», η οποία μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνη για τα έργα του Βόρειου και Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Αμφότερες οι θέσεις είναι με 4ετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμα 4ετία. Η εταιρεία έχει όλες τις αρμοδιότητες που είχαν οι συγχωνευθέντες οργανισμοί «Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης» (ΟΑΔΥΚ) και «Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης» (ΟΑΝΑΚ) ως προς τα δημόσια έργα, τα έργα εγγείων βελτιώσεων, τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα έργα κυριότητας των συγχωνευθέντων οργανισμών, το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), το έργο του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, ενώ δύναται να αναλάβει και τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου ανατεθεί σε αυτήν κατ’ εντολήν Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α’ και β’ βαθμού, ή του εποπτεύοντος υπουργού.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκίνησε την 01/03 και λήγει στις 13/03.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build