Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα της Prodea Investments οδήγησε σε σχεδόν τριπλασιασμό των κερδών της το 2021, συγκριτικά με το 2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 175,1 εκατ. ευρώ, έναντι 62,95 εκατ. ευρώ το 2020. Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε 96,7 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 101,7 εκατ. ευρώ έναντι 100,7 εκατ. το 2020.

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2021 ανήλθε σε 134,2 εκατ. ευρώ έναντι 133, 9 εκατ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2%. Αντίστοιχα, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 69,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα έσοδα από μισθώματα δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία, λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων επλήγη στην ιδιαίτερη αυτή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση 2021 ήταν 2,2% του συνολικού ετήσιου τζίρου για τον Όμιλο (2,9 εκατ. ευρώ) και εν πολλοίς οφείλεται στην υποχρεωτική έκπτωση 40% επί του μηνιαίου μισθώματος για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και 100% για τις κλειστές για το πρώτο επτάμηνο του έτους, για το οποίο πάντως τα νομικά πρόσωπα θα αποζημιωθούν κατά 60% από το κράτος.

Μειωμένες επισφάλειες για το μέλλον
Άλλωστε, ούτε για το 2022 αναμένονται σημαντικές ζημίες στις συμφωνίες μίσθωσης ακινήτων, καθώς το 63,9% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων ακινήτων εκμετάλλευσης του Ομίλου Prodea προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα, τον Σκλαβενίτη, την Cosmote και το ελληνικό και ιταλικό Δημόσιο.

Η διοίκηση αναγνωρίζει την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους ακινήτων και παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, για να αναπροσαρμόσει επιχειρηματικά σχέδια, αν αυτό απαιτηθεί. Ωστόσο, ο Όμιλος έχει περιορισμένη έκθεση σε έργα ανάπτυξης ακινήτων: Η πλειοψηφία των ανοιγμάτων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αφορούν έργα, τα οποία κατά πλειοψηφία βρίσκονται σε προχωρημένη φάση ολοκλήρωσης.

Στα 2,33 εκατ. η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα
Σημειώνεται ότι την 31η Δεκεμβρίου 2021, το χαρτοφυλάκιο της Prodea Investments αποτελείτο συνολικά από 373 εμπορικά ακίνητα, κυρίως καταστήματα και γραφεία, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.383.000 τ.μ., δηλαδή κατά 24 περισσότερα σε σχέση με το 2020. Τα 318 από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας, 27 στην Ιταλία, 24 στην Κύπρο και από δύο σε Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα. Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα της Prodea ανερχόταν στο τέλους του 2021 σε 2,33 εκατ. ευρώ, μαζί με τα ακίνητα επένδυσης, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ το 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build