Στο επίκεντρο της εξελίξεων τόσο του εγχώριου όσο και το Ευρωπαϊκού Κατασκευαστικού κλάδου βρίσκεται η υλοποίηση του Κύματος Ανακαίνισης (Renovation Wave) επιταχύνοντας τις διαδικασίες  της ανακαίνισης καθώς και της απαλλαγής του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενεργειακή εξοικονόμηση με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθιστά το «Κύμα Ανακαίνισης (Renovation Wave)» των κτιρίων της ΕΕ βασική κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει σε μία στιβαρή και βιώσιμη ανάκαμψη μετά από την περίοδο της  πανδημίας του Covid-19 και μετά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Η ΠΕΔΜΕΔΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RenovUP συνέβαλλε ενεργά, ώστε και ο ελληνικός Κατασκευαστικός κλάδος να κινηθεί προς αυτή τη κατεύθυνση.

Το πρόγραμμα RenovUP προέκυψε από τη διαπίστωση πως τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης για Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνων Εργοταξίων δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ανακαίνιση κτιρίων και τους διάφορους περιορισμούς τους. Η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης από την άποψη στόχων,  περιεχομένου και μεθόδων μάθησης αποτελεί βασική ανάγκη του Κατασκευαστικού κλάδου και η πραγματοποίηση της θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευομένων να κατανοήσουν καλύτερα την ανακαίνιση συνολικά, και να προβλέψουν και να σχεδιάσουν με επιτυχία τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Εκπληρώνοντας το στόχο αυτό, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RenovUP, κατάφερε να προωθήσει τη δια βίου μάθηση στο χώρο εργασίας, να παράσχει μια νέα ώθηση προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης τόσο σε Επικεφαλής Έργων όσο και σε Υπεύθυνους Εργοταξίων καθώς και να εδραιώσει μια καινοτόμα συστηματοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων. Το έργο RenovUP υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ και εκτός από την Ελλάδα υλοποιείται και στις χώρες της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας.