Στην απορρόφηση πέντε 100% θυγατρικών της εταιρειών προχωρά η Prodea Investments. Ήδη τα διοικητικά συμβούλια της Prodea και των απορροφώμενων εταιρειών έχουν ορίσει ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της συγχώνευσης την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 και έχουν προβεί σε από κοινού σύνταξη σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, οι πέντε εταιρείες που απορροφά η Prodea Investments είναι οι εξής: – New Metal Expert ΜΑΕ: H εταιρεία, το 100% της οποίας απέκτησε η Prodea στις 23 Ιουλίου του 2021, έχει στην ιδιοκτησία της συγκρότημα δύο μισθωμένων Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η συνολική τους επιφάνεια ανέρχεται σε 23,8 χιλ. τ.μ και είναι εκμισθωμένα από την ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων της εταιρείας σε ακίνητα την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση του ανεξάρτητου τακτικού εκτιμητή, ήταν 17.282.000 ευρώ.

– Ανάπτυξη Φραγκοκκλησιά Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ: Στην εταιρεία αυτή ανήκει το κτίριο γραφείων του ομίλου Prodea στην οδό Φραγκοκκλησιάς στο Μαρούσι. Το ακίνητο περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους σύγχρονων προδιαγραφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αειφορίας, συνολικής επιφάνειας 13,9 χιλ. τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων θέσεων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων). Η εύλογη αξία του ακινήτου επένδυσης της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο
τακτικό εκτιμητή, ανερχόταν σε 32.779.000 ευρώ.

– ΗΛΔΗΜ Μονοπρόσωπη ΑΕ: H εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται σε 5,1 χιλ. τ.μ. και είναι εκμισθωμένο. Η εύλογη αξία των επενδύσεων της εταιρείας σε ακίνητα την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση του ανεξάρτητου τακτικού εκτιμητή, ήταν 3.670.000 ευρώ.
– Ηρίννα Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία: H εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ένα συγκρότημα τριών αποθηκών στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η συνολική τους επιφάνεια ανέρχεται σε 27,2 χιλ. τ.μ. και είναι εκμισθωμένες. Η εύλογη αξία των επενδύσεων της εταιρείας σε ακίνητα την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση του ανεξάρτητου τακτικού εκτιμητή, ήταν 18.598.000 ευρώ.
– Ilida Office: Πρόκειται για την πρώην θυγατρική της Lamda Development που εξαγόρασε η Prodea τον Δεκέμβριο του 2021. Η εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του Ilida Business Center, ενός εμβληματικού κτιρίου γραφείων υψηλής ποιότητας κατασκευής, με συνολική επιφάνεια ανωδομής 11.750 τ.μ. και συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης. Βρίσκεται σε προνομιακή θέση, δίπλα στο Golden Hall και το ΟΑΚΑ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build