Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν η Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis και η Autohellas, με την υπογραφή συμφωνητικού για την πώληση μετοχών της πρώτης στη δεύτερη, ενώ ταυτόχρονα η Autohellas αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates με εισφορά σε είδος. Συγκεκριμένα, με βάση τη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, η Trade Logistics ABEE, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Fourlis, θα πωλήσει στην Autohellas 7.035.000 μετοχές της Trade Estates ΑΕΕΑΠ έναντι 15.000.226,65 ευρώ Ταυτόχρονα η Autohellas αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, με εισφορά σε είδος ακινήτου της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση εξασκήσεως του δικαιώματος από την Autohellas, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της αύξησης (ονομαστικό και υπέρ το άρτιο) να είναι περίπου 8.000.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί αποκλειστικά από την Autohellas, μέσω εισφοράς σε είδος ακινήτου, και συγκεκριμένα οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. εντός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας, μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος επαγγελματικών κτιρίων και εμπορικών αποθηκών επί του οποίου η Trade Estates ΑΕΕΑΠ θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο logistics. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, η Autohellas θα κατέχει το 12% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ενώ το υπόλοιπο θα ανήκει στο όμιλο Fourlis μέσω των θυγατρικών του. Επιπρόσθετα, η Autohellas, βάσει της συμφωνίας, θα έχει δικαίωμα προτίμησης να αναπτύξει στις εγκαταστάσεις της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε από κοινού συνεργασία, προγράμματα «mobility».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build