Σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου Dimand δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία εννεαμήνου που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον περασμένο Ιούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) του ομίλου διαμορφώθηκε από τα 39 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, σε 124,5 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά από 39,7 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2021, σε 8,8 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος Dimand (μέσω της εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών) περιλαμβάνει 19 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ανερχόταν σε περίπου 826,2 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2021: 15 επενδυτικά έργα με GDV 497,6 εκατ. ευρώ). Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου ανερχόταν την 30ή Σεπτεμβρίου σε 82,8 εκατ. ευρώ, έναντι 50,3 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021, και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανερχόταν την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 σε 42,7 εκατ. ευρώ, έναντι 37,5 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αμυντικά χαρακτηριστικά στις κατηγορίες ακινήτων που δραστηριοποιείται η Dimand
Όπως αναφέρει η διοίκηση της Dimand, ο όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά οι οποίες επηρεάζονται από την ενεργειακή κρίση, τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, την αύξηση των επιτοκίων, και το μακροοικονομικό περιβάλλον εν γένει. Οι κατηγορίες ακινήτων όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος επιδεικνύουν αμυντικά χαρακτηριστικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των υψηλών προδιαγραφών και της περιορισμένης προσφοράς κτιρίων υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και του αυξανόμενου πληθωρισμού, παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις στις μισθωτικές και αγοραίες αξίες τους, οι οποίες έως σήμερα αντιστάθμισαν τις αρνητικές επιδράσεις.

Η διοίκηση του ομίλου αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την επίδραση που θα μπορούσαν οι εξελίξεις αυτές να έχουν στην χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και την επίδοση της εταιρείας και του ομίλου, προκειμένου έγκαιρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (εφόσον απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build