Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα πρόκειται να γίνουν, για τη διευθέτηση ορεινών λεκανών απορροής σε περιοχές που έχουν πληγεί και επηρεαστεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 και είναι στην ευθύνη των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και της Διεύθυνσης Δασών Έβρου. Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ, προσκάλεσε πέντε οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση των επεμβάσεων αυτών (λόγω του χαρακτήρα των οποίων, εξάλλου, επελέγη η εν λόγω διαδικασία, της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). Οι φορείς που προσκλήθηκαν είναι οι P&C Development SA, Ηλιοχώρα ΑΕ, Μεσόγειος ΑΕ, Τ&Τ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία και Σιάμου Γεωργία του Βασιλείου. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Το κόστος των παρεμβάσεων είναι 50.036.560,20 ευρώ, συν ΦΠΑ. Οι πέντε φορείς έχουν ως τη Δευτέρα 20/5/2024 και ώρα 14:00 να καταθέσουν την προσφορά τους. Αναθέτουσα αρχή, κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα προς υλοποίηση έργα
Το έργο υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Η προθεσμία εκτέλεσης έκαστου τμήματος έχει οριστεί σε 19 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στο αντικείμενο του κάθε τμήματος περιλαμβάνονται η εκπόνηση από τον ανάδοχο και η υποβολή για έγκριση από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του ΥΠΕΝ μελέτης για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και οι οποίες αφορούν σε κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων (φράγματα, οδοί προσπέλασης, συντήρηση υπαρχόντων φραγμάτων, κ.ά.), με σκοπό την προστασία των καμένων εκτάσεων μετά την πυρκαγιά του 2023. Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα οριστικοποιηθούν ο τελικός αριθμός φραγμάτων και προφραγμάτων προς κατασκευή καθώς και οι θέσεις τους.

Τα τέσσερα τμήματα του έργου
Τμήμα 1: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, ενώ διοικητικά ανήκουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το Τμήμα 1 περιλαμβάνει τις λεκάνες 1, 2, 3, 4 στις περιοχές Παλαγία, Κίρκη, Άβαντας και Δερβένι.

Τμήμα 2: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και διοικητικά ανήκουν στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Το Τμήμα 2 περιλαμβάνει τη λεκάνη 5 στην περιοχή Φράγμα ΔΕΥΑ.

Τμήμα 3: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Έβρου και διοικητικά ανήκουν στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Το Τμήμα 3 περιλαμβάνει τις λεκάνες 6, 7, 8, 9 στις περιοχές Λουτρός, Ιτέα, Προβατώνας και Λύρα.

Τμήμα 4: Η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου και διοικητικά ανήκουν στο Δήμο Σουφλίου. Το Τμήμα 4 περιλαμβάνει τις λεκάνες 10, 11, 12 στις περιοχές Κοτρωνιά, Γιαννουλή και Σουφλί.