Η κοινοπραξία την οποία συνιστούν οι εταιρείες ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ, ΕΤΒΟ ΑΤΕ και Νήρικος Τεχνική ΑΕ θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο ανάδοχος του, κόστους 15,5 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), έργου της κατασκευής όλων των υδραυλικών και η/μ υποδομών στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου, στο πλαίσιο της αποκατάστασης και ανάδειξης του τελευταίου. Όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε, από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, το 1ο Πρακτικό (Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί για την ανάθεση των εργασιών.

Βάσει αυτού, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας παρελήφθησαν τρεις προσφορές, συγκεκριμένα από την ένωση των Έκτερ ΑΕ και Κατασκευαστική Ιλισσός ΑΤΕ, την Alphadelta Constructions και την ένωση των ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ, ΕΤΒΟ ΑΤΕ και Νήρικος Τεχνική ΑΕ. Ωστόσο, οι προσφορές των δύο πρώτων φορέων απορρίφθηκαν από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο κείμενο του πρακτικού διαπιστώθηκε, πως η ένωση των Έκτερ ΑΕ και Κατασκευαστική Ιλισσός ΑΤΕ «δεν διαθέτει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας» ώστε να αναλάβει το έργο και, παράλληλα, η εγγυητική επιστολή της Alphadelta Constructions, παρότι έγκυρη, ίσχυε για χρονικό διάστημα μικρότερο από το απαιτούμενο. Έτσι, η ένωση των ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ, ΕΤΒΟ ΑΤΕ και Νήρικος Τεχνική ΑΕ βρέθηκε να «τρέχει» μόνη της στην «κούρσα» για την ανάληψη του project, καθώς η δική της προσφορά κρίθηκε απολύτως αποδεκτή και βαθμολογήθηκε κανονικά.

Άργησε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός
Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι πριν φθάσουμε ένα βήμα πριν την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου αυτού, είχαν σημειωθεί μερικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2023 μα, έναν μήνα μετά, κατατέθηκε στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) προδικαστική προσφυγή από την εταιρεία Τομή ΑΒΕΤΕ, που στρεφόταν κατά των όρων της διακήρυξής του. Διατάχθηκε, λοιπόν, η αναστολή της διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, η οποία, ωστόσο, τελικά απορρίφθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού, με ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών (σ.σ. 27/02/2024, 10:00) και νέας ημερομηνίας για την αποσφράγισή τους (σ.σ. 27/02/2024, 11:00), οι οποίες ωστόσο, λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε, μετατέθηκαν εκ νέου για άλλη ημερομηνία (σ.σ. για 05/03/2024-10:00 και 05/03/2024-11:00 αντίστοιχα), που ήταν και η οριστική.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Οι υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές που θα κατασκευαστούν στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου είναι οι ακόλουθες: υδροδότηση του Κτήματος από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, διανομή πόσιμου νερού σε όλη την έκταση του Κτήματος, δίκτυο μη πόσιμου νερού (από δεξαμενή πηγής Κιθάρας), δίκτυο λυμάτων, δίκτυο ηλεκτροδότησης των οικημάτων και των εγκαταστάσεων του Κτήματος, σύστημα πυροπροστασίας, συστήματα ασθενών ρευμάτων, κατασκευή και δοκιμαστική/αποδοτική λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.