Σε δύο διακηρύξεις προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να μισθώσει ακίνητα για την στέγαση του Πολυδύναμου Κέντρου / Δημοτικού Ιατρείου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου και του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής.

Στέγαση του Δημοτικού Ιατρείου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας  του Δήμου Αθηναίων

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Αθηναίων υπέβαλε φάκελο προσφοράς μίσθωσης του ακινήτου για την στέγαση του Δημοτικού Ιατρείου με φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία. Μέσα από τη διακήρυξη, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών – Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27, μέχρι και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, στις 13:00.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το κτίριο για το Δημοτικό Ιατρείο

Η προτεινόμενη περιοχή που θα στεγαστεί το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής της 3ης Δημοτικής Κοινότητας και κοντά σε στάσεις ή σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του κτιριολογικού προγράμματος και να είναι έχει ελάχιστο μεικτό εμβαδό 430 τ.μ. με 530 τ.μ. για να στεγάσει τις ανάγκες του Ιατρείου.Αναφορικά, η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί. Μετά την πενταετία, υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Στέγαση του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  και των παιδιών τους

Όσον αφορά στη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους με διακριτικό τίτλο Δράσης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας», ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα από φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022, στις 13:00.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το κτίριο για τον ξενώνα

Το ακίνητο οφείλει να βρίσκεται, επίσης, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και κοντά σε στάσεις ή σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, πρέπει να είναι συνολικού ελαχίστου μεικτού εμβαδού 1.100 τ.μ. με 1.400 τ.μ. με επιφάνεια ανωδομής 800 τ.μ. – 1100 τ.μ. για να στεγάσει τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας. Και η συγκεκριμένη μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του μισθίου και με δυνατότητα παράτασης.

 

 


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build