Στα 36,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Proda Investments για το πρώτο τρίμηνο του 2022, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε η εταιρεία. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2022, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Η εσωτερική αξία του ομίλου την 31η Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 1,414 δισ. ευρώ ή 5,53 εκατ. ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1,3963 εκατ. ευρώ και 5,47 εκατ. ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

«Η αύξηση κατά 16,6% του κύκλου εργασιών της Prodea Investments, ως απόρροια της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων, είναι ένα πρώτο δείγμα των αποτελεσμάτων της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία μας με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build