Εγκρίθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης η σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, ως ανεξάρτητης χρηματοδοτικής μονάδας στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε, σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου COVID-19 και μετά από αυτήν.

Μέσω του Ταμείου θα χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται ποσό εγγύησης ύψους 28 εκατ. ευρώ, που αποτελείται από: α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόρων ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (εφεξής ΤΜΕΔΕ) προς την ΕΑΤ πόρων ύψους 8,4 εκατ. ευρώ.

Πόροι έως 1,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης προς τους δανειολήπτες, αποτελούν ενίσχυση που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης του κάθε δανειολήπτη, δεν αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του Ταμείου και δεν θα πιστωθούν στο λογαριασμό του.

Αποκλειστικά καθήκοντα διαχειριστή αναλαμβάνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενώ η Επενδυτική Επιτροπή, που θα ελέγχει τη στρατηγική και θα συντονίζει την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ένα Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ και έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο εκπρόσωποι της ΕΑΤ ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, μπορεί να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου: ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ένα στέλεχος από το ΤΜΕΔΕ και ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Αναλυτικά η απόφαση:

Αριθμ. 81848

ΦΕΚ B’ 3267/22.07.2021

Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 – Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 3912/2011 «περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα το άρθρο 4 του άρθρου δεύτερου.

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα το άρθρο 12.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

11. Την υπ’ αρ. 51875/7.05.2021 (Β’ 1867) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

12. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

13. Την ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 2020/C 91 I/01 σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση αριθ. C (2020) 2215 final/3.4.2020.

14. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Β’ 2857) (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β΄ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.

15. Το υπό στοιχεία SA.62835 (2021/Ν) εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2021) 4318 final/ 11.06.2021).

16. Την υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση για την «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» (Β’ 4880).

17. Την υπ’ αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).

18. Την υπ’ αρ. 70332/24.6.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

19. Την υπ’ αρ. 48415/8.7.2021 εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

20. Την υπ’ αρ. 6059/13.7.2021 επιστολή του Προέδρου του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

21. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επιπλέον της προβλεφθείσας στην υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ)»

1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Καταστατικού της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ», εφεξής ΕΑΤ, που περιλαμβάνεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», εφ’ εξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΕΑΤ.

2. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου COVID-19 και μετά από αυτήν, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για σημαντικό χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (εφεξής ΕΧΟ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

3. Το Ταμείο δύναται, για την επίτευξη των στόχων του, να επενδύσει σε χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους ΕΧΟ στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Ο σχεδιασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών συνθηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 και των συνεπειών αυτής, που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)).

4. Κατά τον σχεδιασμό του χρηματοδοτικού μέσου διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στις ανακοινώσεις της Επιτροπής αριθ. 2020/C 91 I/01 και C(2020) 2215 final/3.4.2020 σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και των συνεπειών αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το υπό στοιχεία SA.62835 (2021/Ν) εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2021) 4318 final/11.06.2021).

Άρθρο 2

Πόροι του Ταμείου

1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται ποσό εγγύησης ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000) ευρώ, που αποτελείται από:

α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) ευρώ,

β) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (εφεξής ΤΜΕΔΕ) προς την ΕΑΤ πόρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) ευρώ.

Πόροι ύψους έως 1.800.000 ευρώ για την κάλυψη της επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης προς τους δανειολήπτες, αποτελούν ενίσχυση που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης του κάθε δανειολήπτη, δεν αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του Ταμείου και δεν θα πιστωθούν στο λογαριασμό του.

Κατά την πορεία υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (όπως, πρόσθετες ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές) με ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Το ανωτέρω ποσό εγγύησης πιστώνεται συνολικά σε έντοκο τραπεζικό καταπιστευματικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλο επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, επ’ ονόματι της ΕΑΤ και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 7 της παρούσας (εφεξής Συμφωνία Χρηματοδότησης).

Η χρηματοδοτική συνεισφορά προς την ΕΑΤ που αντιστοιχεί στο ΠΔΕ μετά και την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνει με μεταφορά από την ΕΑΤ των σχετικών ήδη διαθέσιμων πιστώσεων στο πλαίσιο της ΣΑΕ 224/2 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση, στον ως άνω αναφερόμενο λογαριασμό. Στον ίδιο λογαριασμό κατατίθεται και η χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

3. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων καθώς και η διαχείριση αυτών καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 3

Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου

1. Η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα διαχειριστή του Ταμείου, ήτοι τη διαχείριση και λειτουργία του Ταμείου σύμφωνα με την παρούσα και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Καταστατικού της. Η ΕΑΤ εκπληρώνει τα εκτελεστικά της καθήκοντα ως διαχειριστής του Ταμείου και ενεργεί με τον βαθμό επαγγελματικής μέριμνας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και προσήκουσας επιμέλειας που αναμένεται από επαγγελματικό φορέα, ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, υπέχουσα την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του Ταμείου.

2. Η ΕΑΤ κατά την εφαρμογή του Ταμείου υποχρεούται στη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καλύπτουν τις κρατικές ενισχύσεις, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις συμβάσεις της με τους ΕΧΟ. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Η ΕΑΤ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, λειτουργεί επίσης ως πάροχος εγγυήσεων. Συμβάλλεται με τους επιλεγμένους ΕΧΟ με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και διασφαλίζει, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και στη σχετική πρόσκληση προς ΕΧΟ. Οι ΕΧΟ επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες, με αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Η ΕΑΤ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα εκτελεστικά καθήκοντα που της ανατίθενται με την παρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά την άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

5. Η ΕΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων αυτών, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

6. Η ΕΑΤ, σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων/επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία, μεριμνά για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων ή ανακτήσεων των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών είτε σε επίπεδο ΕΧΟ είτε και σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και στο δίκαιο του Ανταγωνισμού.

7. Η ΕΑΤ διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να προβληθεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΜΕΔΕ από οιονδήποτε καμία απαίτηση πέραν του ποσού που έχει δεσμευτεί απ’ αυτήν στο Χρηματοδοτικό Μέσο.

Άρθρο 4

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής

1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή.

2. H Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη ως ακολούθως:

α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,

β) ένα Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ,

γ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο εκπρόσωποι της ΕΑΤ ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

  • ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
  • ένα στέλεχος από το ΤΜΕΔΕ,
  • ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΑΤ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

3. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

Άρθρο 5

Αμοιβές και δαπάνες διαχείρισης

1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές διαχείρισης, ως εξής:

α) έως και τη λήξη του χρόνου επιλεξιμότητας των δανείων, όπως αυτή καθορίζεται από το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση αριθ. C (2020) 2215 final/3.4.2020 και ισχύει, βασική αμοιβή επί των συνεισφορών που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο και αμοιβή επιδόσεων επί του τμήματος της καταβληθείσας συνεισφοράς που έχει δεσμευτεί για εκκρεμείς συμβάσεις εγγυήσεων, ήτοι για εκταμιευμένα δάνεια, και

β) μετά την λήξη του χρόνου επιλεξιμότητας των δανείων, αμοιβή βάσει των ποσών εγγύησης που έχουν δεσμευτεί για την εγγύηση των υπό διαχείριση δανείων.

Η μέθοδος υπολογισμού των αμοιβών διαχείρισης και τα σχετικά ποσοστά περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές διαχείρισης δεν δύναται να ξεπερνούν τα όρια που ορίζονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΕΑΤ.

2. Η πληρωμή των αμοιβών διαχείρισης της ΕΑΤ γίνεται από το κεφάλαιο του Ταμείου ενώ λοιπές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΑΤ καταβάλλονται με τις διαδικασίες που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

3. Η ΕΑΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία θέτει στην διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 6

Χρηματοδοτικά Μέσα και Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί

1. Η ΕΑΤ, με βάση τα αναφερόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα που θα περιληφθούν στο Ταμείο.

2. Οι ΕΧΟ επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.

3. Η ΕΑΤ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή τις προσκλήσεις προς τους ΕΧΟ, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα σχετικά κριτήρια επιλογής αυτών.

4. Οι ΕΧΟ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναφορών προόδου, όπως αυτές προσδιορίζονται στις αντίστοιχες επιχειρησιακές συμφωνίες.

5. Οι ΕΧΟ υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις επαληθεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, καθώς και αυτούς που διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

Άρθρο 7

Συμφωνία Χρηματοδότησης

1. Συνάπτεται Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του ΤΜΕΔΕ και του οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι της ΕΑΤ.

2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαχείρισης των συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, τη χρήση των πόρων του Ταμείου και των εσόδων λειτουργίας, τις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, την αμοιβή διαχείρισης και τις λοιπές δαπάνες, την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου με τα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών μέσων αυτού, τα κριτήρια επιλογής των ΕΧΟ και οι υποχρεώσεις αυτών, καθώς επίσης και τη διαδικασία λύσης της συμφωνίας και εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 8

Διαδρομή ελέγχου

1. Η ΕΑΤ τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους πόρους του Ταμείου του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Οι ΕΧΟ οι οποίοι υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα βάσει σύμβασης, οφείλουν να τηρούν επίσης ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

3. Οι φορείς εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων (ΕΑΤ και ΕΧΟ) οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου, καθώς και να θέτουν αυτά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

4. Οι ΕΧΟ και οι Τελικοί Αποδέκτες διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

5. Η ΕΑΤ και οι ΕΧΟ δεν επιβάλλουν στους τελικούς αποδέκτες απαιτήσεις τήρησης αρχείων πλέον των όσων είναι απαραίτητες για να τους διευκολύνουν στο να εκπληρώνουν την υποχρέωση της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των εγγράφων.

Άρθρο 9

Τελικές Διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ