Τις καταστάσεις επενδύσεών τους για το πρώτο εξάμηνο του 2022 δημοσίευσαν χθες οι Noval Properties και Μπλε Κέδρος, κλείνοντας τον κύκλο των εισηγμένων ΑΕΕΑΠ, που βάσει νομοθεσίας έπρεπε να τις καταθέσουν έως χθες. Όσον αφορά στη Noval Properties, κατά την 30η Ιουνίου 2022 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 455,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,2 εκατ. ευρώ (+10,2%) έναντι της εύλογης αξίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021(44 επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές).

Σημειώνεται ότι η Noval Property εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού εφαλαίου κατά το ποσό των 21,35 εκατ. ευρώ με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα. Από την πλευρά της, η Μπλε Κέδρος παρουσίαζε στις 30 Ιουνίου συνολική αξία ενεργητικού 106,03 εκατ. ευρώ, έναντι 83,36 εκατ. στα τέλη του 2021 και 69,81 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021. Από την αξία αυτή, το 79,65% (84,45 εκατ. ευρώ) αποτελεί την αξία των ακινήτων επί του ενεργητικού. Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η πρώτη κατάσταση επενδύσεων που δημοσιεύει η ΑΕΕΑΠ μετά την πρόσφατη ένταξή της στο Χρηματιστήριο.

Πώς τα πήγαν οι άλλες ΑΕΕΑΠ
Υπενθυμίζεται ότι την αρχή είχαν κάνει στις αρχές του μήνα η BriQ Properties και η Prodea. Η BriQ Properties στις 30 Ιουνίου 2022 εμφάνιζε σύνολο ακινήτων και συμμετοχών ύψους 126,81 εκατ. ευρώ, έναντι 124,18 εκατ. στα τέλη του 2021 και 111,18 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021, ενώ για την Prodea το σύνολο των ακινήτων και των συμμετοχών της έφτασε στις 30 Ιουνίου 2022 τα 2,39 δισ. ευρώ, έναντι 2,34 δισ. στα τέλη του 2021 και 2,01 δισ. στις 30 Ιουνίου 2021.

Όσον αφορά στην Intercontinental International, την 30ή Ιουνίου 2022 στην εταιρεία ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα – κυρίως καταστήματα και γραφεία – επιφάνειας 52.936 τμ, ενώ η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα 111,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Premia Properties εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 πραγματοποίησε τρεις επενδύσεις, δύο στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και μία σε ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολείο). Έτσι, την 30ή Ιουνίου 2022 το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιελάμβανε 30 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 289 χιλ. τ.μ. και η συνολική εύλογη αξία του ανερχόταν σε 217,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του ομίλου σε εύλογες αξίες για το πρώτο εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build