Αλληλένδετη με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των data centers είναι η τεχνολογία BIM, όπως περιγράφει στο Construction ο BIM Manager Σταύρος Μοιράγιας.

Ητεχνολογία Building Information Modelling (BIM) πρωταγωνιστεί στον κατασκευαστικό κλάδο (και όχι μόνο) προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση και μοντελοποίηση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός έργου. Όπως εξηγεί ο BIM Manager, Dornan Engineering Ltd / Owner Of Stavros Moiragias S.M.P.C, Σταύρος Μοιράγιας, η συγκεκριμένη πρωτοπόρα τεχνολογία εφαρμόζεται και σε κτιριακά έργα data center μεγάλης κλίμακας, και μάλιστα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. «Από τα πρώτα στάδια της μελέτης έως την τελική παράδοση του έργου κατασκευής και τη συντήρηση του κτιρίου στη φάση της λειτουργίας του, γίνεται χρήση διαδικασιών και προγραμμάτων ΒΙΜ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το ΒΙΜ στη μελέτη
Ξεκινώντας από τη φάση της μελέτης, εξηγεί ο κ. Μοιράγιας, αναπτύσσονται μοντέλα από τους μελετητές σε LOD300 και μέσα από αυτά τα μοντέλα γίνεται ο συντονισμός όλων των μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ) έως το σημείο που παράγονται τα σχέδια της τελικής μελέτης προς κατασκευή (IFC). Στο στάδιο αυτό γίνεται η ανάληψη της μελέτης από τους εργολάβους του έργου κατασκευής, οι οποίοι πλέον με τις δικές τους ομάδες ΒΙΜ είναι υπεύθυνοι να αναπτύσσουν περαιτέρω τα μοντέλα από LOD300 σεLOD400. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο πλέον συμπεριλαμβάνει όλα τα στηρίγματα για τα Η/Μ με συγκεκριμένα προϊόντα συγκεκριμένων προμηθευτών λαμβάνοντας υπόψη και τα σεισμικά κριτήρια και φορτία. Παράλληλα, στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης προστίθενται στο μοντέλο παραπάνω λεπτομέρειες, όπως συνδέσεις στοιχείων, δευτερεύοντα στηρίγματα και στοιχεία πυρασφάλειας. Όλα τα παραπάνω γίνονται στη φάση «preconstruction», που είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ οριστικής μελέτης και κατασκευής.

Προλαμβάνοντας αστοχίες
Ο τελικός στόχος του ΒΙΜ σε αυτό το στάδιο είναι τα LOD400 μοντέλα να είναι ελεύθερα από γεωμετρικές συγκρούσεις (clash free) καθώς και να λαμβάνονται αποφάσεις κατασκευαστικής φύσης βάσει του 3D μοντέλου, τονίζει ο κ. Μοιράγιας και προσθέτει πως τα μοντέλα γίνονται η βάση παρατήρησης για μεθόδους εγκατάστασης, προσβασιμότητα και χρονικό συντονισμό εργασιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Λύνοντας όλα τα θέματα συντονισμού που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, παράγονται μέσα από τα μοντέλα τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. Κλείνοντας αυτήν τη φάση, τα μοντέλα θεωρούνται πλέον «frozen», καθώς έχουν λυθεί όλα τα θέματά συντονισμού πριν βγουν τα σχέδια προς κατασκευή και θεωρούνται σαν σημείο αναφοράς για να καταγράφονται αλλαγές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Πλέον, οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στην κατασκευή, μπορεί να ελεγχθεί, να εγκριθεί ή όχι και, στην περίπτωση που απαιτείται, προσαρμογή των στοιχείων κάποιου άλλου κατασκευαστή, το τελικό κόστος αυτής της αλλαγής θα χρεωθεί σε αυτόν που την προκάλεσε. Για κάθε αλλαγή που γίνεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής ανανεώνονται και ξανατυπώνονται.

Από το as built μοντέλο στο σχέδιο
Μια άλλη βασική χρήση του ΒΙΜ στη φάση της κατασκευής είναι και ο συντονισμός των οπών στους τοίχους, τις πλάκες και τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις πυρασφάλειας και περιορισμούς σχετικά με το μέγιστο και ελάχιστο μέγεθος της κάθε οπής, οι Η/Μ οδεύσεις στις περιοχές κοντά στις οπές, ενδέχεται να χρειάζονται επανασυντονισμό ώστε οι οπές να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, επεξηγεί ο BIΜ Manager. Στα τελικά στάδια της κατασκευής γίνεται αποτύπωση της κατασκευής με 3d laser scanner. Η αποτύπωση αυτή αποσκοπεί στο να ενημερωθούν τα ΒΙΜ μοντέλα και να ακολουθούν την τελική as built (LOD500) κατάσταση σύμφωνα με τα νέφη του σκαναρίσματος. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη κάποιες ανοχές για την απόκλιση που μπορεί να έχει το τελικό as built μοντέλο συγκριτικά με την αποτύπωση. Ανάλογα με την κρισιμότητα της γεωμετρίας και της θέσης του εκάστοτε στοιχείου, λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις για την ανοχή (tolerance of model against point cloud). Τέλος, μέσα από το τελικό as built μοντέλο παράγονται τα as built σχέδια.

Για να κατατεθούν τα τελικά as built μοντέλα, καταλήγει ο κ. Μοιράγιας, θα πρέπει να περάσουν και από ένα τελικό ποιοτικό έλεγχο (QA/QC) για να συνάδουν με τις απαιτήσεις του πελάτη. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι να βρίσκονται μέσα στο αρχείο Revit μόνο τα σχέδια που έχουν κατατεθεί, να υπάρχει συγκεκριμένη ονομασία στα σχέδια, το αρχείο μοντέλου και τα families που χρησιμοποιούνται. Τα τελικά εγκεκριμένα as built μοντέλα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων και απρόσκοπτη λειτουργικότητα.