Σε… πόλεμο μεταξύ των δύο υποψήφιων εταιρειών, Ventus Τεχνική και Geogenesis, έχει εξελιχθεί ο διαγωνισμός για το έργο της ανάπλασης του ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου, προϋπολογισμού κοντά στα 9,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στις 20/6, όπως διαβάσατε στο Build, η Δημόπρακτος ΑΕ-ΑΟΤΑ, που τρέχει τον διαγωνισμό, έκανε αποδεκτές τις προσφορές και των δύο εταιρειών, επιλέγοντας ως προσωρινό ανάδοχο την Geogenesis. Ωστόσο και οι δύο εταιρείες έχουν προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ κατά της απόφασης, ζητώντας να ακυρωθεί λόγω παρατυπιών η συμμετοχή της άλλης εταιρείας στον διαγωνισμό.

Ειδικότερα, η Geogenesis ζητά την ακύρωση της απόφασης κατά το σκέλος που έγινε αποδεκτή η προσφορά της Ventus, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η τεχνική προσφορά της Ventus ήταν ελλιπής και πως η εταιρεία δεν υπέβαλε πιστοποιητικά συμμόρφωσης αναφορικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Από την άλλη, η Ventus ζητά να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση και να αναδειχθεί η ίδια ως προσωρινή ανάδοχος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ότι οι μελέτες που έχει υποβάλει η Geogenesis δεν βρίσκονται στο επίπεδο της οριστικής μελέτης και δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Μελετών Έργου και του Πίνακα Συμμόρφωσης, καθώς και ότι ο Πίνακας Συμμόρφωσης δεν έχει υποβληθεί από την εταιρεία, με συνέπεια να μη δηλώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του Κανονισμού Μελετών και των αντίστοιχων παραπομπών από την εταιρεία.

Η άποψη της Δημόπρακτος
Από την πλευρά της η Δημόπρακτος ΑΕ-ΑΟΤΑ, σε συνεδρίαση του ΔΣ της την περασμένη εβδομάδα, εξέφρασε απόψεις επί των προσφυγών των δύο εταιρειών, κρίνοντας πως αμφότερες θα πρέπει να απορριφθούν και η επίδικη απόφαση να παραμείνει σε ισχύ, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η οριστική κατακύρωση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο.
Για την προσφυγή της Geogenesis κρίνει πως δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας, ενώ σε κάθε περίπτωση η εταιρεία στερείται έννομου συμφέροντος για την άσκηση της προσφυγής, δεδομένου ότι έχει ήδη αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και άρα, ακόμα και αν δικαιωθεί, δεν θα επέλθει κάποιο έννομο αποτέλεσμα ως προς το αποτέλεσμα και το κύρος της διαδικασίας. Ως προς την προσφυγή της Ventus, η Δημόπρακτος ΑΕ-ΑΟΤΑ κρίνει πως δεν συντρέχει περίπτωση μη πληρότητας της προσφοράς της Geogenesis και δεν υπάρχει ουδείς βάσιμος λόγος για την εν λόγω προσφυγή.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build