Ενστάσεις επί του επενδυτικού σχεδίου της οικογένειας Τσατσαρωνάκη για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικής μονάδας στα Φαλάσαρνα Χανίων εκφράζει η Περιφέρεια Κρήτης, με αιχμή την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή. Το θέμα συζητήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της επένδυσης της εταιρείας «Αειφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλάσαρνα ΑΕ».

Η πρώτη ένσταση της επιτροπής αφορά σε ζήτημα συμβατότητας της τουριστικής επένδυσης, με την κατασκευή 17.823 τ.μ. τουριστικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης, δεδομένου ότι η περιοχή έχει αγροτικό χαρακτήρα. Η άποψη που εκφράζει η επιτροπή είναι ότι, για να είναι συμβατό το έργο, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε μεγαλύτερη έκταση αγροτική εκμετάλλευση εντός της ιδιοκτησίας, περιορίζοντας την δομημένη επιφάνεια, δίνοντας χαρακτήρα αγροτουριστικής εκμετάλλευσης σε μεγαλύτερο βαθμό από τον παραθεριστικό χαρακτήρα.

Η προστασία του Androcymbium Rechingeri
Όμως η σημαντικότερη ένσταση αφορά στο δυτικό τμήμα του ακινήτου, όπου υπάρχει οικότοπος προτεραιότητας του απειλούμενου φυτού Androcymbium Rechingeri. Αν και στη στρατηγική μελέτη υπάρχει αναφορά στην προστασία του είδους, η επιτροπή δεν τη θεωρεί επαρκώς τεκμηριωμένη,. επισημαίνοντας πως γα τη θεμελίωση των βάσεων των υπερυψωμένων κατοικιών θα απαιτηθούν εκσκαφές, με συνέπεια την αφαίρεση υφιστάμενης βλάστησης. Επιπλέον, με την ύπαρξη υπερυψωμένων κατασκευών πάνω από τις θέσεις του οικότοπου θα επηρεαστεί αρνητικά η ανάπτυξη του, αφού θα τροποποιηθούν οι συνθήκες στις οποίες αυτό αναπτύσσεται (ηλιασμός, σκίαση κλπ), ενώ με την κατασκευή των κατοικιών και την συνακόλουθη κίνηση πεζών και μικρών ελαφρών αυτοκινούμενων οχημάτων στα «μονοπάτια πρόσβασης» που θα κατασκευαστούν, θα επηρεαστεί αρνητικά η διατηρησιμότητα του φυτού. Μη συμβατή με τους στόχους προστασίας του οικοτόπου χαρακτηρίζεται εξάλλου η σχεδιαζόμενη τοποθέτηση μονάδας βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασίας λυμάτων εντός της ζώνης μη δόμησης και προστασίας του Androcymbium Rechingeri.

Αντιρρήσεις εκφράζονται επίσης και για τη διάσπαρτη δόμηση που προβλέπεται στον Τομέα ΙΙ του ακινήτου, με το σκεπτικό ότι θα αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του τοπίου. Στον συγκεκριμένο τομέα, σύμφωνα με αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, αναπτύσσονται συνάγματα ογκολίθων και αμμοθινών, ενώ υπάρχει και βλάστηση από είδη κέδρου ανάμεσα στους γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και μεμονωμένοι κέδροι juniperus spp. στα ανατολικά προς την αμμώδη ακτή, το οποίο αποτελεί είδος προτεραιότητας. Η επιτροπή επισημαίνει ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η λύση της κατασκευής της τουριστικής δραστηριότητας αποκλειστικά στο ανατολικό τμήμα της ιδιοκτησίας, αφήνοντας αδόμητο το
δυτικό τμήμα της έκτασης, όπου θα μπορούσαν να γίνουν περιορισμένες μόνο παρεμβάσεις.

Οι όροι που τίθενται για την υλοποίηση της επένδυσης
Εν τέλει, η επιτροπή αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την ύπαρξη οποιασδήποτε επέμβασης στο τμήμα εντός της περιοχής του οικότοπου προτεραιότητας Androcymbium rechinger, επίσης αρνητικά για την ύπαρξη οποιασδήποτε επέμβασης στο τμήμα εντός της περιοχής εμφάνισης του είδους προτ ραιότητας κέδρων juniperus spp, ωστόσο γνωμοδότησε θετικά για το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης, θέτοντας όμως ορισμένους όρους, όπως:
– Να αλλάξει η χωροθέτηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και να μεταφερθεί στο ανατολικό τμήμα της έκτασης.
-Να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην παραλία.
– Να καταργηθούν οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης πλησίον της παραλίας.
– Να μεριμνήσει η εταιρεία για την προστασία των αμμοθινών.
Προτείνεται επίσης ο φορέας του έργου να παρέχει στη Δημοτική Αρχή αντισταθμιστική εισφορά σε γη στο βαθμό που αναλογεί εάν η πολεοδόμηση γινόταν βάσει σχεδίου πόλης ως ξενοδοχειακή μονάδα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build