Στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να αναθέσει έργα συντήρησης των υποδομών στο εθνικό οδικό της δίκτυο για τη λειτουργία του οδικού φωτισμού και της σηματοδότησης για τα έτη 2024 και 2025.

Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις
Σε ό,τι αφορά στον ηλεκτροφωτισμό, οι πιο σημαντικές εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο πλαίσιο αυτού του έργου είναι οι ακόλουθες:
1. Αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού μετά από ατύχημα
2. Αναζήτηση, εντοπισμός και αποκατάσταση βραχυκυκλώματος στα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα
3. Αντικατάσταση καλωδίων και αποκατάσταση φρεάτων και σωληνώσεων μετά από κλοπή
4. Συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση πινάκων ηλεκτροδότησης ή διανομών ή κιβωτίων μετρητών ΔΕΗ που έχουν φθορά ή ζημιά από πρόσκρουση οχήματος ή άλλης αιτίας.
5. Μετατόπιση (αφαίρεση και επανατοποθέτηση) ιστών σε περίπτωση έργων κυκλοφοριακών αναδιαμορφώσεων οδών ή οδικών κόμβων
6. Αντικατάσταση βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων.
7. Διόρθωση της στήριξης κεκλιμένων ιστών.
8. Βαφές σιδηροϊστών, τσιμεντοϊστών, βραχιόνων, κιβωτίων, πινάκων, κλπ.
9. Μικρής κλίμακας επεκτάσεις ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, για βελτίωση της λειτουργικότητας των δικτύων.
Σε ό,τι αφορά στη φωτεινή σηματοδότηση, θα γίνουν αποκατάσταση φθορών και βλαβών του μη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιοδική συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών και ενδεχόμενες εργασίες τροποποίησης-βελτίωσης των εγκαταστάσεων.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.450.000 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) και η προθεσμία αποπεράτωσής του είναι 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τη Δευτέρα 15/07/2024 στις 13:00 θα εκπνεύσει η διορία υποβολής των προσφορών.