Ανοικτός διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, για την επιλογή του αναδόχου που θα κάνει έργα συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο που είναι υπό την ευθύνη της, για τα έτη 2024-2025. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 4,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία για την εκτέλεσή τους έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν έως την Δευτέρα 29/01/2024 και ώρα 23:59:59 για να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Η σύμβαση περιλαμβάνει:
• Εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης για αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων της οδού, οι οποίες αφορούν σε περιπτώσεις όπου δημιουργείται κατάσταση επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, κυρίως σε καταστάσεις οι οποίες περιορίζουν το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα ή το καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία.

• Τακτική επιθεώρηση της οδού και καταγραφή των προβλημάτων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των επικίνδυνων καταστάσεων και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των παρεμβάσεων.

• Εκτέλεση εργασιών συντήρησης, δηλαδή την αποκατάσταση προβλημάτων που προκαλούν δυσχέρειες στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της οδού όπως, λ.χ., καθαρισμός οδών και νησίδων, καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα τάφρων και ερεισμάτων, κατασκευή ή συμπλήρωση ερεισμάτων που παρουσιάζουν φθορές ή μεγάλη υψομετρική διαφορά από το οδόστρωμα, αποκατάσταση δομικών στοιχείων, επισκευή βλαβών του οδοστρώματος, επισκευή, αναβάθμιση ή αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων όπου αυτά κρίνονται απαραίτητα, τοποθέτηση οριοδεικτών, επισκευή ή αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση οδοστρώματος.

• Πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων. Επίσης στα οδικά τμήματα που κατασκευάζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και θα παραδοθούν προς χρήση κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί, ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, εργασίες αποκατάστασης βλαβών που δεν οφείλονται σε κατασκευαστικές αστοχίες αλλά σε έκτακτα συμβάντα (π.χ., φθορές από προσκρούσεις οχημάτων).

• Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης λειτουργίας η/μ εγκαταστάσεων.

 


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build