Την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη – Κατασκευή Βιοκλιματικού Διατηρητέου Κινηματογράφου και Υπογείου Χώρου Στάθμευσης» στον οικονομικό φορέα P. & C. Development S.A., ως προσωρινό ανάδοχο, εισηγείται η Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε από το ΔΣ της «Αναπτυξιακή Προοπτική Α.Ε. Γαλατσίου». Συγκεκριμένα, στις 9 Δεκεμβρίου 2022, σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «P. & C. Development S.A.» που έγινε αποδεκτός στον διαγωνισμό, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.605.458,21 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με την αντίστοιχη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση (ΜΤΕ) επί του συνόλου να είναι στο 3,01%.

Πώς εξελίχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία
H P. & C. Development ήταν ένας από τους δύο οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν τον διαγωνισμό, μαζί με τη Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες ΑΕ. Ωστόσο, και από τις δύο εταιρείες ζητήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού να προβούν σε διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφορές τους: η μεν P. & C. Development επειδή δεν ανέφερε κερδοφορία για μία τουλάχιστον εκ των τριών τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών χρήσεων και δεν ανέφερε το απαιτούμενο προσωπικό της ομάδας μελετητών, η δε Θαλής επειδή δεν ανέφερε την κατασκευή κτιριακού έργου προϋπολογισμού τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ εντός της τελευταίας δεκαετίας, ενώ δεν ανέφερε επίσης το απαιτούμενο προσωπικό της ομάδας μελετητών για δύο κατηγορίες έργων. Η P. & C. Development ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποστέλλοντας τα ζητούμενα στοιχεία, ενώ η Θαλής δεν απάντησε στην πρόσκληση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Λίγα λόγια για το έργο
Το εν λόγω έργο αφορά στην μελέτη και την κατασκευή ενός βιοκλιματικού διατηρητέου κινηματογράφου (παλιός κινηματογράφος Ζαΐρα) μέσω της ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου με κοινόχρηστη χρήση και κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Αναφορικά, το έργο θα κατασκευαστεί σε επιφάνεια 1.106,30 τ.μ..


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build