Το μεταξύ τους συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης και διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (οδοφωτισμού) στον Δήμο Σερρών υπέγραψαν η δημοτική αρχή (που το είχε δημοπρατήσει) και ο ανάδοχος.
Ο τελευταίος είναι η ένωση των εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ και Globiled Μ. ΕΠΕ, η οποία ήταν και ο μόνος οικονομικός φορέας κατέθεσε προσφορά στη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το ποσό που είχε προσφέρει, ανερχόταν σε 7.793.432,35 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το αντικείμενο του έργου
Το δίκτυο δημοτικού φωτισμού (οδοφωτισμός) του Δήμου Σερρών περιλαμβάνει το δίκτυο φωτισμού οδών και το δίκτυο φωτισμού πλατειών και πεζοδρόμων. Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται στο δίκτυο φωτισμού οδών και αφορά φωτιστικά σημεία όπου κατά κανόνα χρησιμοποιούνται λαμπτήρες μεγάλης ισχύος, 150W, 250W και 400W. Στο δίκτυο φωτισμού πλατειών και πεζοδρόμων χρησιμοποιούνται κατά βάση λαμπτήρες ισχύος 23W.

Με στόχο, λοιπόν, την αναβάθμιση, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας του δικτύου, θα αντικατασταθεί το σύνολο των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων του με νέα φωτιστικά σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. Συνολικά, ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει 12.454 φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες. Το έργο περιλαμβάνει, παράλληλα, τη λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεδιαχείρισης και ελέγχου ενέργειας, πρώτον, σε επίπεδο κόμβου (pillar) για κατά μέγιστο 8.454 φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες στο δίκτυο και, δεύτερον, σε επίπεδο φωτιστικού σώματος για κατ’ ελάχιστο 4 χιλ. φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν πιλοτικά σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και θα συνοδεύονται από κατ’ ελάχιστο 4 χιλ. ασύρματους ελεγκτές.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου βρίσκεται και η λειτουργία σύστηματος προληπτικής συντήρησης.
Σημειώνεται, ότι το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ενιαίας πλατφόρμας «έξυπνων» πόλεων, την οποία θα προμηθευτεί η δημοτική αρχή και η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον (κατ’ ελάχιστον) μία εφαρμογή προληπτικής συντήρησης.
Όσο για τα παλαιά και κατεστραμμένα φωτιστικά σώματα, αποξηλώνονται, διαχωρίζονται από τους λαμπτήρες τους και μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία προς ανακύκλωση. Οι παλαιοί λαμπτήρες, τόσο αυτοί που θα αντικατασταθούν από φωτιστικά όσο και αυτοί που θα προκύψουν από τα παλαιά φωτιστικά κατόπιν διαχωρισμού, συσκευάζονται και αποθηκεύονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος υπεύθυνος για το δίκτυο για 12 χρόνια
Τέλος, οι υπηρεσίες του αναδόχου πρόκειται να παρασχεθούν με τον ακόλουθο τρόπο. Η αναβάθμιση του συστήματος θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών το πολύ.Κατόπιν, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του νέου συστήματος για χρονικό διάστημα 12 χρόνων, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος από τον Δήμο Σερρών κατόπιν έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού από τον ανεξάρτητο σύμβουλο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build