Στις εταιρείες Globitel, ΟΤΕ και Τέρνα κατακυρώθηκε η συμφωνία-πλαίσιο για το έργο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσαν οι τρεις εταιρείες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που «έτρεξε» τον σχετικό διαγωνισμό. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε α) στην Globiled (αντί του μέγιστου ποσού των 94.536.097,50 ευρώ), στον ΟΤΕ (αντί του μέγιστου ποσού των 95.020.898 ευρώ) και στην Τέρνα (αντί του μέγιστου ποσού των 95.505.698,50 ευρώ). Τα ποσά είναι δίχως ΦΠΑ, ενώ περιέχουν δικαίωμα προαίρεσης 50%. Το εν λόγω έργο αφορά στην ανάπτυξη έξυπνων υποδομών γεφυρών για την παρακολούθηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων γεφυρών, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας.

Με τη συμφωνία-πλαίσιο, οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν στη δομική υγεία 260 γεφυρών αρμοδιότητάς τους μέσα από την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων ΙοΤ, εξειδικευμένου λογισμικού και πραγματοποίησης ελέγχων. Στο πλαίσιο του έργου, κάθε Περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει και να προτεραιοποιήσει ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους τις γέφυρες αρμοδιότητάς της οι οποίες χρήζουν παρακολούθησης αναφορικά με την στατική τους επάρκεια.