Έκανε γνωστά τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση του 2023 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και διευκρίνισε ότι τα συνολικά του έσοδα για το εξεταζόμενο διάστημα διαμορφώθηκαν σε 3.499,2 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 3.938,3 εκατομμυρίων ευρώ το 2022, «κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στον τομέα ενέργειας και αυξημένων εσόδων από τους τομείς κατασκευών και παραχωρήσεων». Παράλληλα, σε 585,5 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA), έναντι 661,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2022, με το περιθώριο να παραμένει σταθερό στο 16,7%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 393,2 εκατομμύρια ευρώ (το 2022 ήταν 415,8 εκατομμύρια ευρώ), τα κέρδη προ φόρων ήταν 268,5 εκατομμύρια ευρώ (243,3 εκατομμύρια ευρώ το 2022), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής ήταν 147,8 εκατομμύρια ευρώ (136,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022). Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο για το 2023 παρουσίασαν αύξηση και ήταν 268,5 εκατομμύρια ευρώ (2022: 243,3 εκατομμύρια ευρώ).

Όσο για τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα ήταν 133,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 174,4 εκατομμυρίων ευρώ για το 2022. Το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος με αναγωγή στην μητρική εταιρεία διαμορφώνεται, την 31/12/2023, σε 409 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό προσαρμοσμένο καθαρό χρέος σε επίπεδο Ομίλου είναι 1.606 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όμιλος ενημερώνει και ότι, «δεδομένων των ισχυρών αποτελεσμάτων, της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης και της πρόβλεψης για περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών του», το ΔΣ θα προτείνει στη ΓΣ την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή (αυξημένη κατά 25% σε σχέση με το 2022).

Στα 5,3 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο
Εξάλλου, στο τέλος του 2023 το ανεκτέλεστο στον κατασκευαστικό τομέα ήταν 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο τέλος του έτους ήταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει εξασφαλίσει. Πάνω από 70% του συνολικού ανεκτέλεστου αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους) και άνω του 55% σε έργα ιδίων επενδύσεων.

Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2023
Τέλος, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το δ’ τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 969,9 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 1.176,3 εκατομμυρίων κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 (η μείωση αποδίδεται από τον Όμιλο «στα χαμηλότερα έσοδα του τομέα συμβατικής ενέργειας λόγω εξομάλυνσης των τιμών στην αγορά ενέργειας»). Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) για το τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 189,1 εκατομμύρια ευρώ (256,9 εκατομμύρια ευρώ το τρίμηνο του 2022, με την μείωση αποδίδεται εξ ολοκλήρου «στα χαμηλότερα έσοδα του τομέα συμβατικής ενέργειας»).