Η Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξη 2021 του Ομίλου ΕΛΛΛΑΚΤΩΡ, ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Το 2021, με οδηγό το όραμα της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, και παρά την παρατεταμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση, ο Όμιλος ακολούθησε τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβαδίζοντας με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης, αλλά και της χώρας για την επίτευξη της Κλιματικής Ουδετερότητας. Παράλληλα, προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές στην εσωτερική δομή και επιχειρησιακή του λειτουργία, για τη δημιουργία ενός νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2021 στον τομέα του περιβάλλοντος, αποτελούν την έμπρακτη αποτύπωση της δέσμευσής του στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Στα σημαντικότερα εξ’ αυτών σημειώνονται οι μειωμένες κατά 8% εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) σε σχέση με το 2020, η συμβολή στην αποτροπή εκπομπών ύψους 2,7 εκ. τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέσω της παραγωγής 1.380 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η διαχείριση συνολικά 925 εκ. τόνων αποβλήτων από τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες του κλάδου περιβάλλοντος του Ομίλου. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (EMA) Άνω Λιοσίων και τη μετατροπή του σε «Πράσινο Εργοστάσιο». Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., συγκαταλέχθηκε ως η μοναδική ελληνική εταιρεία  στη λίστα Carbon Clean 200™ (Clean200) με τις 200 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, βάσει εσόδων από πράσινες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η εταιρική διακυβέρνηση ενδυναμώθηκε ουσιαστικά με μία σειρά από δράσεις που έδωσαν σαφή στίγμα της στρατηγικής του Ομίλου σε θέματα διαφάνειας και κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως η θέσπιση  πολιτικής κατά της παρενόχλησης και βίας στην εργασία, η έγκριση της  πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, ο κώδικας ηθικής και ο κώδικας δεοντολογίας επιχειρηματικών συνεργατών ομίλου κ.α..

Στον τομέα της κοινωνίας, η συνεισφορά του Ομίλου για το 2021 ανήλθε στα €3.3 εκατ., με την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προσφοράς των τοπικών κοινωνιών, εθελοντικών δράσεων των εργαζομένων, αλλά και πρωτοβουλιών ουσιαστικής στήριξης της νέας γενιάς.

Ακόμη επαναπροσδιορίστηκε το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες του Ομίλου και χαράκτηκε εκ νέου η επιχειρησιακή του στρατηγική, η οποία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του αποτυπώματός του στους κλάδους της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, της παραγωγής πράσινης ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων, με στόχο την εδραίωση ενός σταθερού, βιώσιμου ρυθμού ανάπτυξης με οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ως βασικός πυλώνας του νέου αναπτυξιακού μοντέλου τοποθετήθηκε η αναβαθμισμένη πλέον Διεύθυνση Στρατηγικής ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέτοντας το στίγμα του Ομίλου για το μέλλον και τη δέσμευσή του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, συστάθηκε 4μελής Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ομίλου για την αύξηση της θετικής επίδρασής του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και τους μετόχους του.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναλυτικής αποτύπωσης της επίδοσης των εταιρειών του Ομίλου σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή και εθνικά πρότυπα, όπως τα GRI, το SASB και ο Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης σε θέματα που εμπίπτουν στους βασικούς στρατηγικούς άξονες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Συνολικά, αξιολογήθηκε και επαναπροσδιορίστηκε η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, ενώ χαράχθηκαν και καθορίστηκαν οι νέες προτεραιότητες σε επίπεδο ESG που αφορούν την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την προάσπιση της υγείας, ασφάλειας και εξέλιξης των εργαζομένων, την κοινωνική υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και την επιχειρηματική ηθική.