Πριν λίγες μέρες, η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις του α’ εξαμήνου του 2021, τονίζοντας πως -για πρώτη φορά- δημοσιεύθηκαν και ενοποιημένα μεγέθη για την εταιρεία, με την προσθήκη της 100% θυγατρικής “ThPA Sofia EAD”, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 – όπως είχε δεόντως ανακοινωθεί – με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 50.000 Βουλγάρικα Λέβα (περίπου 26.000 ευρώ).

Αύξηση εσόδων και διακινούμενων φορτίων

Κατά το α’ εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε συνολική αύξηση των εσόδων του λιμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η οποία οφείλεται στην αύξηση του συνολικού όγκου διακινούμενων φορτίων, τόσο στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (CT) όσο και στον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου (CCΤ).

Ακολούθως, μετά την από 13/09/2021 έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης του Δ.Σ., χωρίς να δύνανται να υφίστανται συγκριτικά στοιχεία για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοινώνεται πως τα ενοποιημένα έσοδα για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 37,4 εκατ. ευρώ (τα έσοδα της ThPA Sofia προσέγγισαν τα 0,4 εκατ.ευρώ), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε 15,3 εκατ. ευρώ και τα Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα μεγέθη της μητρικής ΟΛΘ Α.Ε., η αύξηση των εσόδων -κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2021- ανήλθε σε 2,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,8%), από 34,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, στα 37 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 -με 1,5 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα που προήρθαν από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 6,2% και πρόσθετα 0,9 εκατ. ευρώ από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, σημειώνοντας αύξηση 9%,- αποτέλεσμα κυρίως αυξημένων όγκων φορτίων και στους δύο τομείς.

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 8,1%, από 217.000 TEUs στο α’ εξάμηνο του 2020, σε 235.000 TEUs το α’ εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 1.888 χιλ. τόνους σε 2.140 χιλ. τόνους αντίστοιχα -αύξηση οφειλόμενη κυρίως σε διακίνηση νικελίου και σκραπ.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 15,2 εκατ. ευρώ το 2020 σε 17,5 εκατ. ευρώ το 2021, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 14,6%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε επίσης, από 43,9% το 2020 σε 47,1% το 2021, απόρροια αυξημένων εσόδων, βελτιώσεων στην αποδοτικότητα και καλύτερης διαχείρισης των φορέων κόστους.

Αύξηση λειτουργικών κερδών και Καθαρών Κερδών Μετά Φόρων

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση επίσης κατά 15,1%, από 13,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, σε 16 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου διακινούμενων φορτίων. Τα Καθαρά Κέρδη Μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 13,3%, από 7,8 εκατ. ευρώ το α’ εξαμήνου του 2020, σε 8,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών ανήλθε σε 11,8 εκατ. ευρώ, και αφορά κυρίως την προκαταβολή για αγορά δύο γερανογεφυρών (STS) με την τελική αξία αγοράς τους να προσεγγίζει τα 16 εκατ. ευρώ. Πρόσθετες σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονται προς το τέλος του έτους. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του 6ου προβλήτα συνεχίζεται, έχοντας περάσει στην τελική φάση της επιλογής του αναδόχου.

Επίσης, την 31/08/2021, με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης του μετόχου (Προτείνοντος) Belterra Investments Ltd., η ΟΛΘ Α.Ε. ενημερώθηκε πως ο νέος πλειοψηφών μέτοχος “Belterra Investments Ltd.”, κατέχει άμεσα 1,88% του μετοχικού κεφαλαίου (και των δικαιωμάτων ψήφου) ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και έμμεσα -μέσω του ελέγχου που ασκεί στην “SEGT Ltd.” – το 67% του μετοχικού κεφαλαίου (και των δικαιωμάτων ψήφου), δηλαδή ελέγχει συνολικά το 68,88%. Η συνολική διαδικασία της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης συνεπώς περατώθηκε.

Αναφορικά με την εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την διακίνηση φορτίων για το σύνολο του 2021. Ειδικά το β’ εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν με αυξημένους ρυθμούς.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε σχετικά: “Το γεγονός πως τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας παρουσίασαν ανοδική πορεία το α’ εξάμηνο του 2021 είναι ιδιαίτερα θετικό, ειδικά εάν λάβει κανείς υπόψιν του τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των μεταφορών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένουμε αισιόδοξοι και επικεντρωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, εστιάζοντας και στην επίσπευση, όπου αυτό είναι δυνατό”.