Έλαβε έγκριση η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη (ΤΕΠΕΜ), η οποία αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία κινητής μονάδας για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του νέου εμπορικού κέντρου (mall) στη θέση «Δύο Αοράκια» του Δήμου Ηρακλείου από την εταιρεία Μαντένκο ΑΕ. Το κινητό συγκρότημα θα αποτελείται από δύο σπαστήρες και ένα κόσκινο, όπου θα οδηγούνται τα αδρανή απόβλητα ώστε να υποστούν επεξεργασία και έπειτα να αποτελέσουν κατάλληλα υλικά (λ.χ. χαλίκι, άμμος) για τις αναγκαίες επιχώσεις και τις διαμορφώσεις των υποδομών του έργου.

Η λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης και οι λοιπές εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα είναι εντός των ορίων του γηπέδου του έργου. Σημειώνεται, ότι πλεονάζοντα υλικά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο και λοιπά απόβλητα εναλλακτικής διαχείρισης τα οποία θα προκύψουν κατά την κατασκευή του, θα οδηγηθούν σε κατάλληλες, αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης ΑΕΚΚ.