Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο  Όμιλος Talanx σημείωσε διψήφια ποσοστιαία αύξηση εσόδων από ασφάλιστρα και ισχυρά καθαρά έσοδα. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 15,9 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2021. Η εν λόγω αύξηση μετά την προσαρμογή των συναλλαγματικών επιδράσεων ανήλθε στο 13,4%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) έφτασαν στα 630 εκ. ευρώ, έχοντας βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου συγκεντρώθηκαν 625 εκ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ήταν πολύ ικανοποιητικά στα 256 εκ. ευρώ (από 277), μειώθηκαν ελάχιστα λόγω υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης και προήλθαν σχεδόν ισόποσα από τους κλάδους πρωτασφάλισης (47%) και αντασφάλισης (53%). Ο Όμιλος Talanx επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το τρέχον οικονομικό έτος, κατά το οποίο τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1.050 και 1.150 εκ. ευρώ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2022 του Ομίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE:

• Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν διψήφια αύξηση ύψους 16,5% και ανήλθαν στα 15,9 Δις ευρώ (από 13,6). Προσαρμοσμένη μετά τις όποιες συναλλαγματικές επιπτώσεις η αύξηση κυμάνθηκε στο 13,4%
• Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) κυμάνθηκε στο 98,3% (από 96,1%)
• Η καθαρή απόδοση επενδύσεων κυμάνθηκε στο 3% (από 3,5%)
• Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν στα 630 εκ. ευρώ (από 625)
• Τα καθαρά έσοδα ομίλου κυμάνθηκαν στα 256 εκ. ευρώ (από 277) εκ των οποίων 119 εκ. ευρώ (δηλαδή το 47%) προέρχονται από τον κλάδο πρωτασφαλίσεων
• Ο δείκτης Solvency II κυμάνθηκε στο 208% στις 31 Δεκεμβρίου 2021
• Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για καθαρά έσοδα Ομίλου μεταξύ 1.050 και 1.150 εκ. ευρώ για το 2022

Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG

«Ο Όμιλός μας σημείωσε διψήφια ποσοστιαία αύξηση σε όλους τους Κλάδους, κατά το πρώτο τρίμηνο και δημιουργήσαμε σημαντικά καθαρά έσοδα Ομίλου ύψους 256 εκ. ευρώ. Αυτό μας οδήγησε σε ένα καλό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά, παρά τις μεγάλες ζημιές, προερχόμενες κυρίως από φυσικές καταστροφές», δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG. «Ο Όμιλος Talanx είναι ανθεκτικός – όπως φαίνεται από τα καθαρά έσοδα του Ομίλου μας– σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Επιβεβαιώνουμε επίσης τις προβλέψεις μας για το τρέχον οικονομικό έτος».

Στα 458 εκ. ευρώ (από 287), οι μεγάλες ζημίες το πρώτο τρίμηνο υπερέβησαν το αντίστοιχο ποσό του προϋπολογισμού για μεγάλες ζημίες στα 387 εκ. ευρώ κατά 71 εκ. ευρώ. Οι συνολικά μεγάλες ζημίες στον Κλάδο Πρωτασφαλίσεων ήταν στα 121 εκ. ευρώ, ενώ στον Κλάδο Αντασφαλίσεων κυμάνθηκαν στα 336 εκ. ευρώ (από 193). Οι μεγαλύτερες μεμονωμένες ζημιές ήταν οι πλημμύρες στην Αυστραλία, οι οποίες ανήλθαν στα 236 εκ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι καταιγίδες στην Ευρώπη. Αυτή η εξέλιξη ανέβασε τον μικτό λειτουργικό δείκτη στο 98,3% (από 96,1%). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στα 1.050 εκ. ευρώ (από 1.253) λόγω χαμηλότερων εσόδων στον τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία και στον Τομέα Αντασφάλισης. Αυτό αντιστοιχεί σε καθαρή απόδοση επενδύσεων ύψους  3% (από 3,5%). Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 630 εκ. ευρώ (από 625). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο κυμάνθηκαν στα 256 εκ. ευρώ (από 277). Ο δείκτης Solvency II στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν ισχυρός στο 208%.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 11,2% το πρώτο τρίμηνο και κυμάνθηκαν στα 3 Δις ευρώ (από 2,7). Προσαρμοσμένα στις συναλλαγματικές επιδράσεις, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 8,6%. Η αύξηση των ασφαλίστρων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξητική τάση στον Κλάδο Ειδικών Κινδύνων αλλά και στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σαφώς έναντι του αντίστοιχου τριμήνου στα 28 εκ. ευρώ. Οι μεγάλες ζημιές ήταν στα ίδια επίπεδα με την περσινή περίοδο. Ο δείκτης ζημιών (loss ratio) βελτιώθηκε στο 80,2% (από 81,8%) λόγω της θετικής τάσης στη συχνότητα των ζημιών. Ο δείκτης εξόδων παρέμεινε αμετάβλητος στο 16,9%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης, στο 97,1% (από 98,7%) πλησίασε κατά πολύ τον στόχο του 98% για το έτος 2022. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους, στα 56 εκ. ευρώ (από 77). Τα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο κυμάνθηκαν στα 46 εκ. ευρώ (από 51) ενώ η συνεισφορά του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά έσοδα του Ομίλου, για το πρώτο τρίμηνο, ήταν στα 31 εκ. ευρώ (από 39).