Η Noval Property ανακοίνωσε πως την 31η Ιανουαρίου 2022 αναχρηματοδότησε ολοσχερώς το από 23.07.2020 μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο μεταξύ της ίδιας και της τράπεζας Eurobank, μέσω των εσόδων του πράσινου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε η εταιρεία στις 6 Δεκεμβρίου 2021 και το οποίο διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το εν λόγω δάνειο σχετίζεται με την αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι, με όνομα “The Butterfly” και πιστοποίηση LEED v4 for Core & Shell  Gold. Το ποσό της αναχρηματοδότησης ανήλθε σε 5,33 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει κεφάλαιο και αναλογούντες τόκους εκτοκιστικής περιόδου λήξης 31.01.2022, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα υπ’ αριθμ. 5 στο άρθρο 2.1 (i) του Προγράμματος του Πράσινου Ομολόγου, το οποίο εμπεριέχεται στο από 24.11.2021 Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Noval Property θα ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως και την οριστική διάθεση αυτών. Επιπλέον, και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους ομολογιούχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.