Το ΔΣ της Noval Property αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό έως 43.470.062,50 ευρώ, με έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ/έκαστη, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Οι νέες αυτές μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει ήδη αιτηθεί στο ΧΑ την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση. Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 2,82 ευρώ/μετοχή.

Παράλληλα, σε συνέχεια της προ ημερών ανακοίνωσης της για την υπογραφή, μεταξύ της ίδιας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ομολογιακού δανείου υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της, η Noval Property ενημερώνει πως το δάνει αυτό καθίσταται υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε μετοχές της. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD, θα αποτελέσουν αντικείμενο μόνο της εισαγωγής και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς. Εάν η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, αύξηση και δημόσια προσφορά θα ματαιωθούν.