Νέα δεδομένα επιδιώκουν να φέρουν στην κατασκευαστική αγορά οι διατάξεις των Πρότυπων Προτάσεων, οι οποίες αποτελούν πλέον και επίσημα νόμο του κράτους με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ το πρωί της Τρίτης.

Με τον νέο νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα μίας κατασκευαστικής εταιρείας να προτείνει με δική της πρωτοβουλία κάποιο έργο υποδομής, το οποίο τεκμηριωμένα θεωρείται απαραίτητο προς υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκάστοτε αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Ειδικότερα, ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων αφορά στα έργα υποδομής και αποτελεί μία εναλλακτική οδό στην μέχρι στιγμής γνωστή διαδικασία σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών.

Στην προκειμένη περίπτωση οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στις κατασκευές έρχονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συμμετάσχουν στην διαδικασία ωρίμανσης των έργων, λειτουργώντας συμπληρωματικά στις κινήσεις που υλοποιούνται από πλευράς των κρατικών φορέων, ούτως ώστε να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία της ωρίμανσης, της δημοπράτησης και της υλοποίησης των έργων υποδομών με τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.

Με τις πρότυπες προτάσεις επιδιώκεται η επιτάχυνση σημαντικών έργων υποδομών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου, όπου επί της ουσίας οι ιδιωτικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν και να υποβάλλουν προτάσεις για ένα έργο, για το οποίο δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιος διαγωνισμός, πρωτοβουλία η οποία μέχρι στιγμής ανήκε αποκλειστικά στο Δημόσιο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για παράδειγμα πως για τα έργα παραχώρησης για τα οποία απαιτείται τουλάχιστον μία επταετία για την ανάδειξη του αναδόχου, μπορεί να επιταχυνθεί ο χρόνος κατερχόμενος ακόμα και στον ένα χρόνο.

Σε ποια έργα αφορούν οι πρότυπες προτάσεις
Η εφαρμογή των πρότυπων προτάσεων αφορά σε προτάσεις που υποβάλλονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, και έχουν στο επίκεντρο τη μελέτη και την κατασκευή είτε νέων έργων υποδομών, είτε την επέκταση και τροποποίηση υφιστάμενων έργων, τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή με τις αρμοδιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πρότυπες προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ημερολογιακού τριμήνου και μετά την έναρξη λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα κινείται η όλη διαδικασία.

Στην έκθεση που θα συντάσσει κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων, οφείλει να παρέχει αναλυτική και τεκμηριωμένη αναφορά ως προς τη δομή και τη μέθοδο υλοποίησης της επένδυσης που προτείνει από οικονομικής, τεχνική και νομικής πλευράς.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει εάν η πρότυπη πρόταση αφορά στην υλοποίηση έργου με την υπογραφή σύμβασης μελέτης και κατασκευής του έργου υποδομής που προτείνει ή θα πραγματοποιείται με τη σύναψη σύμβαση παραχώρησης έργου ή με τη σύναψη σύμβασης σύμπραξης.

Τα βασικά σημεία της πρότασης
Στα βασικά σημεία της πρότασης που θα καταθέτει κάθε εταιρεία ή κοινοπραξία εταιρειών, θα πρέπει εκτός των άλλων να τεκμηριώνεται η συμβολή που θα έχει η κάθε επένδυση στην περιφερειακή ανάπτυξή ή στην εθνική οικονομία, να αποσαφηνίζεται η συμβατότητα της πρότυπης πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της δημόσιας αρχής ή του φορέα που αναθέτει το έργο αλλά και με τους ευρύτερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Θα πρέπει εκτός των άλλων να γίνεται σαφές ότι η πρόταση είναι η συμφερότερη δυνατή, συνδυάζοντας τους παράγοντες κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής του έργου με την ποιότητά του, ούτως ώστε αυτό να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη.

Επιτροπή Αξιολόγησης για τις πρότυπες προτάσεις
Την ευθύνη αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων θα έχει η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, η οποία πρέπει να συσταθεί με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ, δηλαδή έως και τις 5 Ιουνίου της φετινής χρονιάς.

Στα καθήκοντα της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι μεταξύ άλλων να ενημερώνει την εκάστοτε κατασκευαστική εταιρεία ή φορέα, ως προς την πληρότητα της πρότυπης πρότασης που υποβάλλει, σε διάστημα 30 ημερών από την υποβολή της. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες σε προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες, χρόνος που μπορεί να παραταθεί μετά από αίτημα της επιχείρησης και αφού αυτό εγκριθεί από την Επιτροπή.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build