Σε επαναπροκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υγειονομικών υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Νέας Ιωνίας Αττικής προχώρησε η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Η μίσθωση θα είναι για εννέα χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει σε 21.076,95 ευρώ μηνιαίως (252.923,40 ευρώ ετησίως). Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, ακινήτων έχουν διορία έως την Παρασκευή 26/04/2024 και ώρα 10:00 να καταθέσουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στο πλαίσιο της μίσθωσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται να υλοποιήσουν, με δαπάνες τους, ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες και εγκαταστάσεις, ώστε τα ακίνητα να γίνουν κατάλληλα για να στεγάσουν χώρους παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να έχουν, μεταξύ αρκετών άλλων, τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

  • Η επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης να είναι από 1.071,30 τ.μ. έως 1.285,50 τ.μ. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη προσφερόμενη επιφάνεια του ακινήτου δεν θα υπερβαίνει τα 1.857 τ.μ.
  • Να βρίσκονται εντός του Δήμου Νέας Ιωνίας και να είναι διαμορφωμένα ή να μπορούν να διαμορφωθούν κατάλληλα για την λειτουργία ιατρείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής θα μπορεί να κάνει εσωτερικές διαρρυθμίσεις μετά από έγκριση του ιδιοκτήτη, χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου.
  • Στο κτίριο θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής του άδειας (π.χ. διατάξεις για ΑμεΑ, θερμομόνωση, πυροπροστασία, κτιριοδομικός κανονισμός, κλπ) και θα ελέγχεται για την καταλληλότητά του σύμφωνα με αυτούς.
  • Να είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (με ράμπες κατάλληλων διαστάσεων, ανελκυστήρες, κλπ).