Η Βέρμιον ΑΤΕΕ θα κατασκευάσει νέο κτιριακό συγκρότημα για το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ υπέγραψε με το τελευταίο και το εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου. Η εταιρεία, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 0,02% και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση, θα κτίσει το κτιριακό συγκρότημα σε οικόπεδο 70.003 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου στο Μεζούρλο Λάρισας και έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Λαρισαίων στο ΕΚΕΤΑ. Τα πραγματοποιούμενα δομικά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα καθώς και το πραγματοποιούμενο εμβαδόν δόμησης του κτιριακού συγκροτήματος είναι 2.270,25 τ.μ.

Η πραγματοποιούμενη κάλυψη είναι 1.800,15 τ.μ., ενώ το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος είναι 10,95 μ. Το νέο κτιριακό συγκρότημα θα είναι δυναμικότητας 100-125 εργαζόμενων και 250 επισκεπτών και θα φιλοξενεί εργαστηριακούς χώρους και γραφεία. Θα γειτνιάζει με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η πρόσβαση θα επιτυγχάνεται από την ανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το έργο, το οποίο είχε δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 3.789.439,99 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), πρέπει να τελειώσει μέσα σε 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την 31/12/2025, βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης.