Η ασφάλεια στις διάφορες φάσεις (λ.χ. δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία) των έργων μετρό ήταν το θέμα ομιλίας που απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Νίκος Κουρέτας, στη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με θέμα «Ασφάλεια Κατασκευών-Πρόληψη κινδύνων-Ευθύνες Μηχανικού και παραγόντων σε Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα».

Οι φάσεις των έργων και οι προβλέψεις ασφάλειας
Αρχικά, ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στις διάφορες φάσεις-ορόσημα στις οποίες οργανώνεται και υλοποιείται η ασφάλεια στα έργα μετρό.
«Πρώτ’ απ’ όλα, στη φάση των διαγωνισμών για την ανάθεση κάθε έργου, προετοιμάζονται οι συμβατικές απαιτήσεις προς τους κατασκευαστές/αναδόχους, γίνεται ανάλυση ρίσκου των εργασιών, προβλέπονται μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνων κατά την κατασκευή για κάθε εργασία, ενώ προστίθεται η απαίτηση εκπόνησης ΣΟΔΑΥΕ, ΣΑΥ και ΦΑΥ», είπε αρχικά.

Έπεται το στάδιο της κατασκευής των έργων. Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται σε αυτό είναι, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη έμπειρου προσωπικού, η ενημέρωση και η εκπαίδευση προσωπικού σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση, η επιβολή χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, η χρήση πιστοποιημένου και αδειοδοτημένου μηχανολογικού εξοπλισμού έργου, ο ορισμός προσωπικού ονομαστικά για τη διαχείριση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευσή του, όπως και η αναφορά συμβάντων με αιτιολόγηση και αξιολόγηση. «Στη φάση των δοκιμών και της θέσης σε λειτουργία», συνέχισε ο κ. Κουρέτας, «λαμβάνουν χώρα εκπαίδευση προσωπικού για τις δομικές στο εκάστοτε αντικείμενο δοκιμών, πρακτικές ασφαλούς εργασίας και, τέλος, εκτέλεση δοκιμών συστημάτων και εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας παρουσία τρίτων εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. πυροσβεστική)». Όσον αφορά, τώρα, στη φάση της λειτουργίας του κάθε έργου, η ασφάλεια, εξήγησε ο κ. Κουρέτας, «βασίζεται στις μελέτες και στον σχεδιασμό που εκπονούνται από την αρχή του κάθε έργου και πιστοποιούνται από ανεξάρτητο αξιολογητή ασφαλείας».

Οι κίνδυνοι κατά την κατασκευή
Επιπλέον, ο κ. Κουρέτας στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων μετρό (λ.χ. πτώσεις από ύψος, πυρκαγιά ή έκρηξη, δόνηση χεριών, βραχιόνων και σώματος, θερμική καταπόνηση, θόρυβος, κ.ά.), ενώ περιέγραψε και σημεία του σχεδιασμού αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στα εργοτάξια και κατέστησε σαφή τη σημασία του εγχειριδίου διαδικασιών ασφαλείας σε αυτά, ενός, όπως το χαρακτήρισε, «ζωντανού» εγγράφου που συμπληρώνεται συνεχώς με διαδικασίες, αναλύσεις δραστηριοτήτων, κινδύνους και εκτιμήσεις επικινδυνότητας. Τέλος, ο κ. Κουρέτας ανέδειξε και το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας. «Ιδιαίτερα για το μετρό της Θεσσαλονίκης και τη Γραμμή 4, που θα είναι πλήρως αυτόματα, το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπου υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα, υπάρχει κίνδυνος. Ολόκληρο το μετρό Θεσσαλονίκης θα ελέγχεται από πέντε άτομα στο κέντρο ελέγχου», δήλωσε χαρακτηριστικά.