Την εταιρεία που θα αναλάβει να υλοποιήσει το έργο της αναβάθμισης του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου με ΣΔΙΤ συνέστησε πριν από λίγες ημέρες η Μυτιληναίος.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που κατακυρώθηκε πέρυσι στην εταιρεία μετά από διαγωνισμό και αφορά στον σχεδιασµό, τη χρηµατοδότηση, την προµήθεια/εγκατάσταση, αναβάθµιση υφιστάµενου δικτύου συνολικά 8.500 φωτιστικών σημάτων και τεχνική διαχείριση (ήτοι συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση) του συστήµατος και των υποδοµών οδοφωτισµού τού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της περιφέρειας Ηπείρου, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών συστηµάτων τηλεδιαχείρισης, ελέγχου και συνοδευτικών έργων, για χρονικό διάστηµα έως 16 ετών.

Σημειωτέον, ότι στον διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου συμμετείχαν δύο ακόμα υποψήφια σχήματα, αυτά των «Intrakat-Omexom Μονοπρόσωπη ΑΕ-Vette» και «Τέρνα ΑΕ-Fotagonled», τα οποία προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, όμως εν τέλει δεν υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την υλοποίηση του έργου, ανοίγοντας το δρόμο για την κατακύρωσή του στη Μυτιληναίος. Η εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών φέρει τον διακριτικό τίτλο «Οδοφωτισμός Ηπείρου Μονοπρόσωπη ΑΕ» και έχει ως μοναδικό μέτοχο τη Μυτιληναίος, η οποία θα καλύψει το σύνολο του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 5,05 εκατ. ευρώ. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοσύστατης εταιρείας αποτελείται από την πρόεδρο Μαργαρίτα Αρίφ, τον αναπληρωτή πρόεδρο Γιώργο Μήτσιου και το μέλος του ΔΣ Βασιλική Πανίτσα.

Το αντικείμενο της νεοσύστατης εταιρεία
Όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας, αποκλειστικός σκοπός της είναι η σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης σύμπραξης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την ανάληψη και την εκτέλεση του εν λόγω έργου και κάθε παρεπόμενου συμφώνου, η άσκηση και διενέργεια κάθε είδους εμπορικών πράξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο ΣΔΙΤ και τη σύμβαση σύμπραξης και η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα παραπάνω.

Όπως διευκρινίζεται, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η νεοσύστατη εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ είναι οι εξής:
• Ο σχεδιασμός και η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων τηλεδιαχείρισης και συνοδευτικών έργων.
• Η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και η τεχνική διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία για χρονικό διάστημα έως 16 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύμπραξης.
• Η χρηματοδότηση του έργου ΣΔΙΤ με ίδια και δανεικά κεφάλαια.
• Η σύναψη και η διατήρηση ασφαλιστικών συμβάσεων.
• Η εκτέλεση κάθε απαιτούμενης εργασίας και η παροχή κάθε απαιτούμενης υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ και της σύμβασης σύμπραξης.