Βασικό άξονα προτεραιότητας για την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, Μπλε Κέδρος, αποτελεί η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντός του 2022. Η εταιρεία συμφερόντων των αδερφών Μιχάλη και Πωλ Ευμορφίδη (Coco-Mat) φέρει βάσει νόμου την υποχρέωση εισόδου στο Χρηματιστήριο, έχοντας λάβει παράταση έως και τον Μάιο για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα έχει αναθέσει σε εταιρεία συμβούλων την σύνταξη και έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο εισαγωγής των μετοχών στην οργανωμένη αγορά εντός της σχετικής προθεσμίας, που έχει καθοριστεί για τις 31 Μαΐου.

Στα 4,75 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώματα το 2021
Σημειώνεται ότι το 2022 η Μπλε Κέδρος απέκτησε μέσω πλειστηριασμού ένα διατηρητέο κτίριο στην οδό Ασκληπιού, καταβάλλοντας τίμημα 200.000 ευρώ.
Εντός του 2021 τα έσοδα από μισθώματα για τον όμιλο ανήλθαν στα 4,75 εκατ. ευρώ, έναντι 3,46 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 1,28 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό της τάξεως του 37,1%. Την ίδια στιγμή τα κέρδη προ φόρων κατά το έτος αναφοράς ήταν 20,69 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ το 2020, γεγονός που οφείλεται στην αναπροσαρμογή της εμπορικής αξίας των ακινήτων του. Να σημειωθεί ότι ο ο συντελεστής λειτουργικών κερδών του ομίλου αυξήθηκε από -0,73 το 2020 σε 4,38 το 2021, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων. Ταυτόχρονα η ρευστότητα του ομίλου το 2021 κατέγραψε δείκτη 1,54, έναντι 0,58 το 2020 λόγω της αυξημένης κερδοφορίας που βελτίωσε τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Στο πλάνο επενδύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου
Για φέτος η επιχείρηση έχει προγραμματίσει την υλοποίηση εργασιών για την αξιοποίηση ακινήτων που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιό της, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδιασμού που έχει καταρτίσει. Στο τέλος του 2021 η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα από τον όμιλο Μπλε Κέδρος ανερχόταν στα 100,29 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των συγκεκριμένων επενδύσεων σε εύλογη αξία για το 2021 ανήλθαν σε 16,21 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build