Η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη.

Αυτό προκύπτει από μελέτη του ΕΜΠ για λογαριασμό της ΡΑΕ, με ορίζοντα το 2030. Έτσι, ήδη σχεδιάζονται μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη χώρα μας, οι οποίες θα συμβάλλουν και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που θέτει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
Αυτά τα έργα αφορούν συστήματα που έχουν πολύ γρήγορες αποκρίσεις, μικρότερο χρόνο εγκατάστασης και μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης σε σύγκριση με την αντλησιοταμίευση, ενώ μπορούν να προσφέρουν πληθώρα ενεργειακών υπηρεσιών.

ΕUNICE ENERGY GROUP: ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δύο έργα που αναπτύσσει ο Όμιλος Eunice Energy Group, των οποίων οι άδειες παραγωγής έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ, είναι τα Ptolemaida Battery Energy Storage System (PTOLEMAIDA BESS) και Arcadia Battery Energy Storage System (ARCADIA BESS). Τα έργα αφορούν δύο σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης αντίστοιχα, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ομίλου, στόχος είναι να ξεκινήσει η κατασκευή τους εντός του 2021, ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία από το 2022, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως, χωρίς τα συνήθη προσκόμματα, οι εγκρίσεις των εναπομενουσών διαδικασιών (όρων περιβαλλοντικών αδειών, όρων σύνδεσης και κατασκευαστικών αδειών).

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου μάς μίλησε ο κ. Ευάγγελος Τσούμας, Υπεύθυνος Μηχανικός, αναφερόμενος σε κάποια τεχνικά στοιχεία των μονάδων αποθήκευσης, στο αν έχουν παρουσιαστεί κάποιες δυσκολίες και, τέλος, στη σημασία των μονάδων για την Ελλάδα. Όπως δήλωσε: «Οι δύο υπερσύγχρονοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) – Ptolemaida Battery Energy Storage System (BESS) και Arcadia Battery Energy Storage System (BESS) του Ομίλου Eunice Energy Group, με εγκατεστημένη ισχύ 250 MW / 1000 ΜWh έκαστος, θα λειτουργούν πλήρως στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος και θα παρέχουν σημαντική υποστήριξη στο σύστημα.

Οι τοποθεσίες για την εγκατάσταση των ΣΑΗΕ βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία, πλησίον των κύριων λιγνιτικών σταθμών που θα παροπλιστούν σύντομα (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα – ΕΣΕΚ, Αθήνα Δεκέμβριος 2019). Αυτό θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο στο σύστημα ισχύος όσο και στις εν λόγω περιοχές, καθώς θα διευκολύνει τη μετάβαση στην εποχή μετά τον λιγνίτη, ενισχύοντας την ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην απασχόληση στην περιοχή. Το έργο της Δυτικής Μακεδονίας έχει συμπεριληφθεί στο τρέχον Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης Δικτύου ENTSO-Ε (TYNDP 2020). Παράλληλα το προτεινόμενο σύστημα πληροί τις προδιαγραφές ώστε να είναι επιλέξιμο για συμπερίληψη στο TYNDP του ENTSO-E και στη συνέχεια να αποκτήσει το καθεστώς PCI, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης ως Έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ΣΑΗΕ του ομίλου Eunice Energy Group θα αποτελούνται από μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) συνδεδεμένες σε πολλαπλούς μετατροπείς DC / AC, σχηματίζοντας υπο-ομάδες (clusters). Θα διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) μέσω δικών τους υποσταθμών ΥΤ / ΜΤ, οι οποίοι θα αναπτυχθούν εντός των εκτάσεων των έργων. Δεδομένου ότι το σύστημα μεταφοράς ενέργειας έχει ήδη αναπτυχθεί για να φιλοξενήσει σημαντικό μερίδιο λιγνιτικής παραγωγής στις δύο περιοχές (περί τα 4000 MW & 600 MW αντίστοιχα), δεν υπάρχει ανάγκη για αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις. Το ακριβές σχήμα διασύνδεσης θα καθοριστεί από τις μελέτες σύνδεσης που θα πραγματοποιηθούν από τον ελληνικό ΔΣΜ.

Η απαιτούμενη περιοχή για την ανάπτυξη των έργων θα είναι μικρότερη από 9 εκτάρια, συμπεριλαμβανομένου όλου του χώρου που απαιτείται για τη στέγαση:
● Συστοιχίες μπαταριών
● Εξοπλισμός MΤ
● Υποσταθμός ΥΤ
● Βοηθητικές εγκαταστάσεις του σταθμού.

Η εγκατάσταση των ΣΑΗΕ απαιτεί ελάχιστες παρεμβάσεις γης, παρόμοιες με έναν επίγειο φωτοβολταϊκό σταθμό ~ 5 MW, και δεν θα έχει σχεδόν καμία περιβαλλοντική επίπτωση, απλοποιώντας πολύ τις διαδικασίες αδειοδότησης. Η εγκατάσταση δύο ΣΑΗΕ μεγάλης κλίμακας στη Δυτική Μακεδονία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για ολόκληρο το ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα, καθώς και για γειτονικά συστήματα και άλλες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με την ελληνική αγορά. Τέτοια οφέλη μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
● Βελτίωση της ευελιξίας του συστήματος (system flexibility) και ενίσχυση της διείσδυσης ΑΠΕ.
● Διαφοροποίηση καυσίμων και ενεργειακή ασφάλεια.
● Θετικά οφέλη στην Ενεργειακή Αγορά.Λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη των τεσσάρων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (forward, day-ahead, intraday, balancing) του Μοντέλου Στόχου και την αναμενόμενη υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, οι προτεινόμενοι σταθμοί αποθήκευσης θα έχουν θετική επίδραση στη λειτουργία της αγοράς, τις τιμές και την ολοκλήρωση ΑΠΕ σε όλα τα επίπεδα.
● Διασυνοριακότητα και συνέργειες με άλλα έργα διασύνδεσης και PCI. Σημαντικό όφελος στις γειτονικές αγορές σε συνδυασμό με την Ελλάδα, όπως η Ιταλία και η Βουλγαρία
● Παροχή ευελιξίας και Επικουρικών υπηρεσιών, όπως Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας (FCR), Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (FRR), Συμβολή στη σταθεροποίηση τάσης και τον έλεγχο των αεργών ροών ισχύος.
● Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών εγκατάστασης των ΣΑΗΕ».

PYRRITIUM S.A. (ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ): ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ
Ένα νέο έργο ΑΠΕ που έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο των έργων που θα κάνουν την Ελλάδα πιο «πράσινη» είναι η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας που θα εγκατασταθεί εντός της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης από την Pyrritium SA, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Κοπελούζου. Το εν λόγω έργο, αξίας 200 εκατ. ευρώ, έχει λάβει άδεια παραγωγού από τη ΡΑΕ, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα προς την ωρίμανσή του, ενώ η άδεια λειτουργίας του ισχύει για 35 χρόνια. Εκτός από αυτή τη μονάδα, η Pyrritium έχει ήδη δρομολογήσει μία ακόμα παρόμοια μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας.

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ο κ. Ιωάννης Καρύδας, CEO Renewables του Ομίλου Κοπελούζου, μάς μίλησε για τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων, αλλά και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας.
Σύμφωνα με τον ίδιο «Ο Όμιλος Κοπελούζου πρωτοστατεί στο ενεργειακό τομέα εδώ και σαράντα έτη και στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης προχωρά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός σημαντικού προγράμματος ενεργειακών επενδύσεων στην χώρα μας. Πρωτοπόρος και στην ανάπτυξη Μονάδων Κεντρικής Αποθήκευσης στον Ελλαδικό χώρο, ο Όμιλος Κοπελούζου αποτελεί τον πρώτο φορέα που έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 2 Άδειες Παραγωγής για ισάριθμους ανεξάρτητους Σταθμούς Κεντρικής Αποθήκευσης με συσσωρευτές (BESS – Battery Energy Storage System).

Συγκεκριμένα, μέσω της θυγατρικής του εταιρίας PIRITIUM SA (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑE), έλαβε Άδεια Παραγωγής για σταθμό αποθήκευσης εντός της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, προβλεπόμενης ισχύος 150 MW και συνολικής χωρητικότητας 600 MWh, καθώς και σταθμό αποθήκευσης εντός της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, προβλεπόμενης ισχύος 225 MW και συνολικής χωρητικότητας 900 MWh (εκκρεμεί αίτηση επαύξησης της αδειοδοτημένης σήμερα ισχύος των 150 MW). Η δε έναρξη της λειτουργίας τους προγραμματίζεται εντός του 2022. Παράλληλα, έχει υποβληθεί από την ως άνω εταιρεία αίτημα έκδοσης Άδειας Παραγωγής για αντίστοιχο σταθμό αποθήκευσης, ισχύος 300 MW, στην περιοχή της Κοζάνης.

Ο κάθε σταθμός θα αποτελείται από σύστημα αποθήκευσης συσσωρευτών ιόντων λιθίου, πολλαπλούς μετατροπείς DC/AC και τον απαραίτητο εξοπλισμό ισχύος και ελέγχου. Οι συστοιχίες των μπαταριών συνδέονται με μετασχηματιστές ανύψωσης σε 33kV. Από τους πίνακες Μέσης Τάσης θα αναχωρεί υπόγεια γραμμή Μέσης Τάσης προς παρακείμενο Υποσταθμό 33/150 kV ή 33/400 kV. Από τον Υποσταθμό θα αναχωρεί γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) για τη διασύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Γ.Μ χρησιμοποιείται τόσο για τη τροφοδοσία του σταθμού (φόρτιση των μπαταριών) όσο και για την έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (αποφόρτιση των μπαταριών). H ανωτέρω ισχύς του κάθε σταθμού θα είναι διαθέσιμη στο Σύστημα όποτε ζητηθεί εφόσον οι μπαταρίες είναι φορτισμένες (έστω και μερικώς). Αν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες η ισχύς αυτή μπορεί αν διατεθεί στο σύστημα για διάστημα 4 ωρών.

Τέλος, ως μερικά από τα σημαντικά οφέλη της ανάπτυξης Σταθμών Αποθήκευσης σήμερα θεωρούνται:
● η διευκόλυνση ενσωμάτωση περισσότερων μονάδων ΑΠΕ στο Ενεργειακό Σύστημα μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2,
● η μείωση του κόστους της ενεργειακής παραγωγής ,
● η συμβολή στην επάρκεια ισχύος του Συστήματος,
● η βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας του Συστήματος».

Έτσι, επιβεβαιώνεται ο ρόλος του φυσικού αερίου ως «καύσιμο γέφυρα», το οποίο εκπέμπει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα, στην προσπάθεια απολιγνιτοποίησης των χωρών και την έλευση της εποχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των χαμηλών εκπομπών ρύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλες ελληνικές εταιρείες σχεδιάζουν την κατασκευή τέτοιων μονάδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

DAMCO ENERGY: ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις στον εν λόγω τομέα είναι η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο της Damco Energy SA, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Κοπελούζου, στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.
Ο κ. Ανδρέας Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος της Damco Energy SA, αναφέρθηκε στη δυναμικότητα της μονάδας, την πορεία του έργου και τα οφέλη που θα προκύψουν από την κατασκευή της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: « Η μονάδα θα εγκατασταθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης και θα αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο τελευταίας τεχνολογίας και έναν ατμοστρόβιλο σε κοινό άξονα με 1 γεννήτρια. Η ισχύς της μονάδας, σύμφωνα με την υφιστάμενη άδεια, είναι 662 MW, υπάρχει όμως πρόθεση να αυξηθεί στα περίπου 800 MW. Η ψύξη της μονάδας θα γίνεται με αερόψυκτο ψυγείο (δεν θα γίνεται χρήση νερού για ψύξη) και το καύσιμο θα είναι αποκλειστικά φυσικό αέριο.

Η στάθμη θορύβου του εξοπλισμού θα είναι σύμφωνη με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην παρούσα φάση η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία λήψης της Απόφασης ‘Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι και να ολοκληρωθούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Το έργο του σταθμού παραγωγής ενέργειας θα τονώσει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας. Περαιτέρω θα δημιουργήσει μια παράλληλη οικονομία, ενώ σε συνδυασμό με τα άλλα έργα που υπάρχουν ή σχεδιάζονται στην περιοχή, θα την καταστήσει έναν πραγματικό ενεργειακό κόμβο».

ELPEDISON: ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η Elpedison διαθέτει δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο σε Θίσβη και Θεσσαλονίκη. Η μονάδα συνδυασμένου κύκλου της Θεσσαλονίκης, η πρώτη ιδιωτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2006 και έχει συνολική ισχύ 400 MW, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 250 εκατ. ευρώ. Η μονάδα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, βοηθώντας παράλληλα το πρόγραμμα του ελληνικού κράτους για την προώθηση της Θεσσαλονίκης σε μια ενεργειακή «γέφυρα» με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η δεύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητη έκταση 100 στρεμμάτων στη ΒΙ.ΠΕ. της Θίσβης από το καλοκαίρι του 2010. Η ισχύς της είναι 420 MW, ενώ το ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 275 εκατ. ευρώ. Η μονάδα συνδυάζει τη μέγιστη απόδοση με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφήνοντας ανεπηρέαστο το μικροκλίμα της περιοχής. Διαθέτει έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που εμποδίζει την αύξηση της θερμοκρασίας και ελαχιστοποιεί την εκπομπή ρυπογόνων αερίων. Επιπλέον, διαθέτει αερόψυκτο συμπυκνωτή που περιορίζει την κατανάλωση νερού και εμποδίζει την πιθανή επιστροφή του στη θάλασσα, αφήνοντας σχεδόν ανέπαφες την ατμόσφαιρα και την περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.

MYTILINEOS: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
Η κατασκευή του νέου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου στη Βοιωτία, ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου, ξεκίνησε το 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021. Η μονάδα της Mytilineos, ύψους επένδυσης που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, θα έχει ισχύ 826 MW, καλύπτοντας το 10% των εθνικών αναγκών σε ενέργεια, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη μονάδα του εγχώριου-εθνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε όλη την Ευρώπη.

Η μονάδα θα είναι μία από τις πιο σύγχρονες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Ο αεριοστρόβιλος τεχνολογίας class H της General Electric θα έχει θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%, γεγονός που τον καθιστά τον πιο αποδοτικό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της και αυτόν τον σταθμό, η ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας που θα διαθέτει η εταιρία θα ξεπερνά τα 2000 MW (πλέον του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και με προϋποθέσεις εξαγωγών σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου (target model).

ΔΕΗ: ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στη μετατροπή της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 επικεντρώθηκε η διοίκηση της ΔΕΗ κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2020 στους αναλυτές τον περασμένο Απρίλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, η Πτολεμαΐδα 5 θα έχει μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου έτοιμη να λειτουργήσει και με φυσικό αέριο το αργότερο μέχρι το 2025. Η ισχύς της μονάδας θα αυξηθεί από 660 MW σε πάνω από 1000 MW, ενώ το νέο εργοστάσιο θα μπορεί να αυξάνει την ισχύ του από 300 MW σε πάνω από 1000 MW μέσα σε μισή με μία ώρα περίπου. Σε ό,τι αφορά στο κόστος της μετατροπής, υπολογίζεται από τη διοίκηση της ΔΕΗ στα 250 εκατ. ευρώ.

ΑΒΑΞ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ
Δύο μεγάλα έργα που ανέλαβε ο Όμιλος ΆΒΑΞ είναι οι σταθμοί ενέργειας στην Bismayah του Ιράκ, 25 km νοτιοανατολικά της Βαγδάτης.
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Bismayah II, κατασκευάστηκε την περίοδο 2017-2020, έχει ισχύ 1.500 MW και η αξία του ανέρχεται στα 386 εκατ. δολάρια (περίπου 320 εκατ. ευρώ). Ο απλός κύκλος της μονάδας αποτελείται από 4 αεριοστρόβιλους GE σειράς 9FA-3 και όλα τα βοηθητικά μέσα. Το τμήμα του συνδυασμένου κύκλου αποτελείται από 4 γεννήτριες ατμού ανάκτησης θερμότητας (HRSG), 2 ατμοστρόβιλους, 2 αερόψυκτους συμπυκνωτές και όλο τον εξοπλισμό και συστήματα που απαιτούνται για να καταστήσουν τη μονάδα ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική.

Ο Όμιλος ανέλαβε επίσης και τη μελέτη, κατασκευή, έλεγχο και θέση σε λειτουργία ενός νέου σταθμού, του Bismayah ΙΙΙ, ο οποίος θα έχει ισχύ 1.650 MW, με την αξία του να ανέρχεται στα 533 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του έργου είναι 32 μήνες. Η νέα μονάδα θα αποτελείται από 4 αεριοστρόβιλους σειράς 9FA-4, 4 γεννήτριες ατμού ανάκτησης θερμότητας (HRSG), 2 αερόψυκτους συμπυκνωτές και όλα τα βοηθητικά μέσα.

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ενεργειακές υποδομές δεν βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τη δυναμική της χώρας μας, μιας και αφορούν τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ανατεθεί σε εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Μάλιστα, όπως τόνισε η διοίκηση του ομίλου ΑΒΑΞ πρόσφατα, μετά την ολοκλήρωση και της φάσης ΙΙΙ του Bismayah, το συγκεκριμένο συγκρότημα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει συνολικό μέγεθος 4.650 MW, γεγονός που το καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στον κόσμο.