Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για να αναθέσει το έργο της εκπόνησης μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων.
Η γέφυρα αυτή βρίσκεται, συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας μελέτης, θα πρέπει και να προσδιοριστούν αναγκαίες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για τη συντήρηση και την αναβάθμιση της εν λόγω γέφυρας.

Ο προϋπολογισμός και οι προθεσμίες του έργου
Το κόστος της μελέτης έχει προσδιοριστεί στο ποσό των 2.547.090,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Όσον αφορά, τώρα, στην προθεσμία που έχει δοθεί από την αναθέτουσα αρχή για την περαίωση του αντικειμένου της, αυτή έχει οριστεί στους 15 μήνες από την ημερομηνία που θα μπουν οι υπογραφές στο εργολαβικό συμφωνητικό. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία έως την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 για να καταθέσουν τις προσφορές τους.