Ανοδική πορεία ακολούθησαν το 2021 οι πωλήσεις της Mapei Hellas, παρά τις προκλήσεις, με την εταιρεία να αποδίδει εν μέρει την άνοδο αυτή στη στρατηγική της που συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων τη στήριξη της πελατειακής βάσης, εφαρμόζοντας μία ήπια πιστωτική και τιμολογιακή πολιτική. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Mapei Hellas, στον τομέα των πωλήσεων το 2021 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22.277.154,81 ευρώ (2020: 19.231.74,80 ευρώ), αυξημένος κατά 15,84% σε ετήσια βάση, και παράλληλα η εταιρεία ενίσχυσε την αποδοτικότητά της, βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους από 6.537.560,24 ευρώ για τη χρήση 2020 σε 7.154.365,96 ευρώ για τη χρήση 2021 ή κατά 9,43%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων μειώθηκαν κατά 15,38% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 768.986,76 ευρώ, έναντι 908.784,82 ευρώ, λόγω της αύξησης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη ποσού 568.314,85 ευρώ, έναντι κερδών μετά φόρων ποσού 821.924,050 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 30,86%. Η μείωση των κερδών μετά φόρων οφείλεται στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης καθώς και στην αύξηση του φόρου εισοδήματος.

Οι επενδύσεις της Mapei Hellas
Τo 2021 η Mapei Hellas έθεσε σε εφαρμογή σημαντικό επενδυτικό έργο το οποίο περιλαμβάνει μία νέα Μονάδα Παραγωγής Κονιαμάτων και την επέκταση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής. Η συνολική αξία των νέων επενδύσεων ανέρχεται σε 7.000.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα καλυφθεί με εισφορά των μετόχων (4.000.000 ευρώ) με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 3.000.000 ευρώ με τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της Μονάδας Παραγωγής Κονιαμάτων.

Η συνολική επιχορήγηση με μορφή φορολογικής απαλλαγής που της εγκρίθηκε ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2020 και επεκτείνει στρατηγικής σημασίας επένδυση μονάδας θραύσης ανθρακικού ασβεστίου ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, με την επέκταση να αφορά εγκατάσταση σε λατομείο για την εξόρυξη πρώτης ύλης. Η επένδυση αυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022, θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στον κλάδο την αυτονομία και τη διαπραγματευτική της δύναμη. Παράλληλα, από το 2021 η Mapei Hellas έθεσε σε λειτουργία νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το δίκτυο πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Να σημειωθεί ακόμα ότι από τον Ιανουάριο του 2021 προστέθηκε στην οργανωτική δομή της εταιρείας τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2021 ανήλθαν σε 25.000 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build