Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής την 28.02.2022 με θέμα “Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)”  ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ εξέφρασε τις απόψεις της Ένωσης συμβάλλοντας στο έργο της Επιτροπής .

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Επιτροπής, εκτός των άλλων, επισήμανε και τα εξής:

Η προβλεπόμενη στο Σχέδιο Νόμου αύξηση του πλαφόν του 10%  για απευθείας αναθέσεις επί του ετήσιου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και άλλων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Δημόσιο, στους οποίους καταλογίζεται πλήθος αδιαφανών αναθέσεων,  δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αυθαιρεσιών  και σηματοδοτεί την έλλειψη της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Η ΠΕΔΜΕΔΕ σκοπεύει να αναδείξει το θέμα αυτό μέσω της FIEC (European Construction Industry Federation) κοινωνικό εταίρο της Ε.Ε.,  στις αρμόδιες Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου θα πρέπει να εστιάσουν και στο γεγονός ότι οι μικρές και οι μεσαίες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ άσχημη θέση, δεδομένου ότι δημοπρατούνται ελάχιστα έργα που αφορούν στην τάξη τους, ενώ υπάρχει υπερσυγκέντρωση έργων μεγάλων προϋπολογισμών, που αφορούν μόνο στην ανώτατη τάξη.  Θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προγραμματίζοντας και επιβάλλοντας στους αρμόδιους φορείς   τη δημοπράτηση μικρότερων έργων, όπως είναι και οι κοινοτικές κατευθύνσεις που επιβάλλουν τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου των Πρότυπων Προτάσεων είναι αμφιλεγόμενη, όπως διατυπώθηκε σαφώς από την ΕΑΑΔΗΣΥ και την Επιτροπή  Ανταγωνισμού,  δεδομένου ότι  δεν εφαρμόζεται σε άλλα κράτη της  Ευρώπης, παρά μόνο σε χώρες “υπό ανάπτυξη”( πχ. Νότια Αμερική κλπ).   Σε κάθε περίπτωση το κατώφλι των 200 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων είναι εξωπραγματικό και θα πρέπει να προσαρμοστεί σε  ρεαλιστικότερους προϋπολογισμούς πχ.  κατώφλι την κοινοτική Οδηγία.

Εν κατακλείδι ο Πρόεδρος της Ένωσης τόνισε ότι πρέπει το Σχέδιο Νόμου να αποσυρθεί και να επανέλθει με όρους και διατάξεις που θα προασπίζουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον υγιή ανταγωνισμό.

Υπενθυμίζουμε ότι το υπό επεξεργασία Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στις πρότυπες συμβάσεις, στις συμβάσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας καθώς και σε τροποποιήσεις επί μέρους άρθρων του Ν. 4412/2016