Στην υπογραφή του μεταξύ τους συμφωνητικού για υλοποίηση επείγοντος χαρακτήρα επισκευών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της δυτικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) AE και η εταιρεία Λιαχτίδα ΑΤΕΒΕ. Η τελευταία, που είναι ο ανάδοχος του έργου, κατόρθωσε να της κατακυρωθεί η σύμβασή του έχοντας προσφέρει μέση έκπτωση 21%. Υποχρεούται, δε, να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες μέσα σε διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία που θα δοθεί γραπτώς στην ίδια η πρώτη εντολή.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Όπως διευκρινίζεται στο κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση των προς εκτέλεση παρεμβάσεων, αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η επισκευή των βλαβών που έχουν παρατηρηθεί στο δίκτυο ύδρευσης θα γίνει είτε με τοπική επέμβαση, όταν εμφανίζονται σημειακές διαρροές, είτε με την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, με τις αντίστοιχες συνδέσεις των οικοδομών όταν εμφανίζονται μεγαλύτερης έκτασης διαρροές μη επισκευάσιμες, κτλ.

Στο τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή χυτών φρεατίων τοποθέτησης, κυρίως υφιστάμενων συσκευών λειτουργίας (δικλείδων, αεροεξαγωγών, κτλ) του δικτύου, τα οποία θα εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των συνεργείων σε αυτές, καθώς και μεμονωμένες εργασίες απαιτούμενες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης (ΔΔΥ) της ΕΥΑΘ ΑΕ. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας των συνεργείων του Δυτικού Τομέα (συνεργείο Ευόσμου, Σταυρούπολης, Συκεών) της ΕΥΑΘ ΑΕ, με τη συνεργασία ή μη των συνεργείων της ΕΥΑΘ ΑΕ και αποσκοπούν στην εν γένει συντήρηση του δικτύου ύδρευσης. Να αναφερθεί, πως η ανάδοχος Λιαχτίδα ΑΤΕΒΕ είναι υποχρεωμένη να εκτελεί εργασίες και εκτός της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας των συνεργείων του Δυτικού Τομέα της ΕΥΑΘ ΑΕ, εφόσον αυτό απαιτηθεί και κριθεί απαραίτητο από την τελευταία. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανερχόταν στο ποσό των 2.046.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).