Τους τελευταίους 18 μήνες, η LDK Consultants επιβλέπει την κατασκευή αιολικού πάρκου στη Στερεά Ελλάδα για λογαριασμό διεθνούς επενδυτή. Η κατασκευή έχει πλέον ολοκληρωθεί και το αιολικό πάρκο ξεκίνησε να λειτουργεί με στόχο την παροχή καθαρής ενέργειας στην περιοχή.

Η ομάδα μηχανικών της LDK Consultants, συμπεριλαμβανομένης μιας επιτόπιας διεπιστημονικής ομάδας μηχανικών, παρείχε υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής και τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των ποιοτικών απαιτήσεων των επενδυτών κατά την κατασκευή. Επιπλέον, οι μηχανικοί της LDK Consultants και του Environment, Health & Safety (EH&S) ήταν υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των θεμάτων σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια κατά την κατασκευαστική περίοδο, εγγυώντας την τήρηση του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, η LDK Consultants διαχειρίστηκε τρία διαφορετικά κατασκευαστικά συμβόλαια:

  • Σύμβαση Ισοζυγίου Μονάδας (Balance of Plant/BoP) για την κατασκευή δρόμων πρόσβασης, θεμελίων ανεμογεννητριών και ηλεκτρικών δικτύων μέσης τάσης,
  • Σύμβαση με το κλειδί στο χέρι (turn-key) για την κατασκευή του Υποσταθμού ΥΤ,
  • Συμφωνία Προμήθειας και Εγκατάστασης Ανεμογεννητριών.

Η διαχείριση αυτών των συμβάσεων περιελάμβανε παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος, παρακολούθηση προϋπολογισμού, επανεξέταση και έγκριση αιτημάτων εκταμίευσης καθώς και αιτημάτων τροποποίησης.