Στα 1,6 δισ. ευρώ ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου του Ελληνικού, αυξημένη κατά περίπου 67 εκατ. ευρώ έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2021, όπως ανακοίνωσε η Lamda Development. Κι αυτό λόγω του επιταχυνόμενου ρυθμού εφαρμογής του επενδυτικού πλάνου (αύξηση περίπου 57 εκατ. ευρώ) και της αναπροσαρμογής της αξίας (αύξηση περίπου 10 εκατ.), βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων από τον ανεξάρτητο εκτιμητή. Την ίδια στιγμή, η συνολική αξία χαρτοφυλακίου των εμπορικών κέντρων του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, μετά και την ενοποίηση του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens, η αξία του οποίου υπολογίζεται στα 109 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της Lamda Development για το εννεάμηνο 2022 ανήλθαν σε ζημία 55,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 209,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (36,7 εκατ. ευρώ) και των χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€27,6 εκατ. ευρώ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος 9,2 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 238,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021).
Θετική συνεισφορά 1,3 εκατ. ευρώ στα κέρδη EBITDA από το Designer Outlet Athens

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη
(EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του εννεαμήνου 2022, αυξήθηκαν 43% έναντι του 2021 στα 39,6 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε αφενός λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των εμπορικών κέντρων και αφετέρου λόγω της ενοποίησης για περίοδο σχεδόν 2 μηνών του νεοαποκτηθέντος εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens (θετική συνεισφορά 1,3 εκαατ. ευρώ στα κέρδη EBITDA). Τα κέρδη EBITDA των The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos στο εννεάμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 50% έναντι του 2021, στα 46,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων περιλαμβανομένου του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens ανήλθαν σε 48,1εκατομμύρια ευρώ (+54% έναντι του 2021).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build