Θετική επίπτωση ύψους 16,1 εκατομμυρίων ευρώ είχε στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα και στην καθαρή αξία ενεργητικού της Lamda Development για το πρώτο τρίμηνο του 2022 η επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της Lamda Development για το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε ζημία 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021.

Εξαιρουμένων των εξόδων για το έργο του Ελληνικού (8,5 εκατ. ευρώ) και των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα (8,3 εκατ. ευρώ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος 9,1εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 0,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) την 31η Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 1,35 δισ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα (-0,6%) έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του α’ τριμήνου 2022, ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 42% έναντι του 2021. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των εμπορικών κέντρων.

Αυξήθηκε κατά 17 εκατ. ευρώ η αξία των εμπορικών κέντρων
Ειδικότερα, τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 59% έναντι του 2021. Σημειωτέον ότι η Lamda Development κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, διαπραγματεύτηκε νέες ή έχει προχωρήσει στην ανανέωση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους προ της κρίσης της πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των εμπορικών κέντρων. Η αξία των εμπορικών κέντρων της εταιρείας ανήλθε σε 889 εκατ. ευρώ την 31η Μαρτίου 2022, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου 17 εκατ. ευρώ (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build