Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από την εταιρεία «Mareprotect Crete Co». Ο χώρος βρίσκεται στην Κρήτη, στη θέση Κουμαρές, στη ΔΕ Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. Με την απόφαση τροποποιείται και αντικαθίσταται η ΑΕΠΟ για το εν λόγω έργο. Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη στην εγκατάσταση νέου κωδικού αποβλήτων (σ.σ. λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων), στη μεταβολή στη διαχείριση της ιλύος (καθώς και των συναφών κωδικών με την ιλύ) και στην αλλαγή στην διαρρύθμιση-χωροθέτηση επιμέρους χώρων και υποδομών. Επιπρόσθετα, με την απόφαση επικαιροποιούνται και οι έως τώρα εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του χώρου.