Διανύουμε τον 21ο αιώνα και συχνά γίνεται λόγος για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, για την αξιοποίηση των αποβλήτων και, γενικότερα, για την ανάγκη να υιοθετήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση, ώστε οι προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη να μπορέσουν να καρποφορήσουν.

Ωστόσο, για τα υλικά που προκύπτουν από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, τα γνωστά σε όλους μας «μπάζα», ακολουθούμε τις μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης; Πού τα απορρίπτουμε; Η απάντηση, βρίσκεται δυστυχώς γύρω μας. Δίπλα στους κοινούς κάδους απορριμμάτων, σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, σε ρέματα, σε δασικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται ακόμα και προστατευόμενες περιοχές. Φυσικά, γι’ αυτές τις παράνομες αποθέσεις δεν ευθύνονται μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.

Επιβαρυντικές για το περιβάλλον και παράνομες
Απόρροια των ανεξέλεγκτων απορρίψεων, είναι η περιβαλλοντική ρύπανση που δημιουργείται στο έδαφος και στα ύδατα (επιφανειακά και υπόγεια), η αισθητική υποβάθμιση της περιοχής και οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία. Παράλληλα, τα μπαζωμένα ρέματα συνιστούν μία από τις κύριες αιτίες πλημμυρικών φαινομένων, ενώ και οι δασικές πυρκαγιές κατά ένα μεγάλο ποσοστό μπορούν να προκληθούν από τα εν λόγω υλικά, εξαιτίας των προσμίξεων που περιέχουν. Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προβλέπονται ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που ανά περίπτωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Υπόλογος θεωρείται αυτός που προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή συμβάλλει στην πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης, χωρίς να εξαιρείται ο ιδιοκτήτης της έκτασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η διάθεση, καθώς δεν απέτρεψε την εν λόγω ενέργεια. Επομένως, δεν πληρώνει μόνο «ο ρυπαίνων», σύμφωνα με την αρχή, αλλά και «ο κατέχων».

Επιβεβλημένη η αξιοποίηση των ΑΕΚΚ
Τα «μπάζα», ή επισήμως Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καταλαμβάνουν το 25-30% περίπου του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ΑΕΚΚ μπορούν να ανακυκλωθούν, να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν σχεδόν στο σύνολό τους. Η διαχείρισή τους διενεργείται αποκλειστικά μέσω εγκεκριμένου -από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης- Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ). Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την ανακύκλωσή τους, με στόχο την αξιοποίηση των αποβλήτων, την παραγωγή δευτερογενών υλικών και την επαναπροώθησή τους στο ρεύμα της αγοράς. Τα ΣΣΕΔ, άλλωστε, είναι και οι μόνοι φορείς που πιστοποιούν την πρότυπη διαχείριση των ΑΕΚΚ και χορηγούν την απαραίτητη Βεβαίωση Παραλαβής.

Η συνεργασία με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη για τους πολίτες που εκτελούν κατασκευαστικές εργασίες, τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και τους ΟΤΑ για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ που είτε παράγουν από έργα τους, είτε περισυλλέγουν από σημεία στα οποία έχουν απορριφθεί ανεξέλεγκτα.

Η ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ, ως εγκεκριμένο από το 2014 ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, με διαρκώς αυξανόμενο όγκο διαχειριζόμενων αποβλήτων και συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο συνεργατών, υπηρετεί την εναλλακτική διαχείριση με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εδραίωση της κυκλικής οικονομίας.