Διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα στην Αττικό Μετρό και την ΕΡΕΤΒΟ, η οποία έχει αναλάβει έργο αξίας 33,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δημιουργίας της Γραμμής 4 του μετρό (Άλσος Βεΐκου – Γουδή), με αφορμή τις επιβαρύνσεις υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) που συμπεριελήφθησαν στην πιο πρόσφατη επιμέρους σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών. Η αλλαγή αυτή προέκυψε από τον νέο νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο, με τον οποίο η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) συγχωνεύθηκε με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σχηματίζοντας την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Ειδικότερα, η ΕΡΕΤΒΟ έχει αναλάβει τις αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας του τμήματος Α’ της Γραμμής 4. Η συνεργασία ξεκίνησε ομαλά τον Μάρτιο του 2021, με τις τρεις πρώτες επιμέρους συμβάσεις να προχωρούν κανονικά. Στις 7 Απριλίου 2022 υπεγράφη η τέταρτη επιμέρους σύμβαση, ύψους 4.610.000 ευρώ, στην οποια προβλεπόταν διπλή παρακράτηση επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης: 0,07% υπέρ της πρώην ΕΑΑΔΗΣΥ, και 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ, ενώ στις προηγούμενες συμβάσεις οι παρακρατήσεις ήταν 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06 υπέρ της ΑΕΠΠ.

Τα επιχειρήματα της εταιρείας
Στις 18 Απριλίου η ΕΡΕΤΒΟ υπέβαλε ένσταση κατά της τέταρτης επιμέρους σύμβασης, υποστηρίζοντας πως η επιβολή της εν λόγω κράτησης επί του εργολαβικού ανταλλάγματος είναι αυθαίρετη και εσφαλμένη, καθώς δεν προβλέπεται καν από τον νόμο και δεν περιλαμβανόταν στη σχετική διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της εργολαβίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της εταιρείας, πρόκειται για καταφανές, σφάλμα, εφόσον το ποσοστό 0,1% ορίζεται ως η παρακράτηση υπέρ της μιας και μόνης, πλέον, ενιαίας Αρχής. Επιπλέον, η ΕΡΕΤΒΟ τόνιζε πως η εν λόγω επιβάρυνση είναι αντισυμβατική, αναιτιολόγητη, αυθαίρετη και ανεξήγητη, εφόσον η επίμαχη τέταρτη επιμέρους σύμβαση εργασιών δεν είναι μία νέα σύμβαση, συναφθείσα μετά την θέσπιση των διατάξεων του νέου νόμου, αλλά σύμβαση η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τους ίδιους όρους, με όλες τις προηγούμενες επιμέρους συμβάσεις.

Γιατί απορρίφθηκε η ένσταση της ΕΡΕΤΒΟ
Ωστόσο, η ένσταση της ΕΡΕΤΒΟ απορρίφθηκε ως αβάσιμη, όπως προκύπτει από έγγραφο του Αυτοτελούς Νομικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Σύμφωνα με αυτό, ειδικά για την περίπτωση της κράτησης 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, στο άρθρο 19 του νόμου 4912/2022 ορίστηκε ότι η σχετική διάταξη που την προβλέπει εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου με την οποία διορίζονται ο πρόεδρος και τουλάχιστον έξι σύμβουλοι της νέας Αρχής, οπότε και καταργείται. Ως εκ τούτου, η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%) καταβάλλεται κανονικά. Επιπλέον, τονίζεται πως το γεγονός ότι κατά την χρονική περίοδο σύναψης της αρχικής συμφωνίας-πλαίσιο ίσχυαν συγκεκριμένες κρατήσεις, δε σημαίνει ότι θα ισχύουν οι ίδιες και στις μετέπειτα υπογραφόμενες επιμέρους συμβάσεις, αφού, εάν ο νόμος ορίσει καινούριες κρατήσεις ή τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να συμμορφωθεί.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build