Προχωρά η ενεργειακή και η λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση έξι κέντρων υγείας (ΚΥ) και ενός πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου (ΠΠΙ) στις Κυκλάδες. Η σύμβαση για την εκτέλεση των απαραίτητων, στο πλαίσιο του έργου, επεμβάσεων υπογράφτηκε. Ανάδοχος, είναι η κοινοπραξία των Κοκκίνης Τεχνολογία Κατασκευών ΑΕ και Δομική Αθηνών ΑΤΕ. Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης έχει οριστεί σε 400 ημέρες. Τα έργα θα γίνουν στα ΚΥ Άνδρου, Τήνου, Πάτμου, Πάρου, Μήλου και Ίου και στο ΠΠΙ Αστυπάλαιας.
Θα γίνει αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των δικτύων και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους.

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα επιτευχθεί με τη θερμομόνωση του κελύφους, μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων.
Προβλέπεται, ακόμα, η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του η/μ εξοπλισμού και η ανακατασκευή των η/μ δικτύων.
Θα υλοποιηθούν και οι αναγκαίες κατά περίπτωση εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία διατάξεων και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
Τέλος, θα εκτελεστούν και όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.