Χ. Αθανασοπούλου – Α. Θεοδωροπούλου: «Ο σχεδιασμός επαγγελματικού κτιρίου στην Αγ. Παρασκευή»

Στη διάρκεια της δεύτερης ημερίδας DOMa Diaries οι αρχιτεκτόνισσες Χάρις Αθανασοπούλου και Αθηνά Θεοδωροπούλου ανέλυσαν τον σχεδιασμό, από το δικό τους γραφείο, επαγγελματικού κτιρίου γραφείων και καταστημάτων επί της Λεωφόρου Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. «Το κτίριο είναι περίπου 1.300 τ.μ. Περιλαμβάνει ένα κατάστημα σε τρεις στάθμες (υπόγειο, ισόγειο, πατάρι) και τρεις ορόφους γραφείων, οι οποίοι συμπληρώνονται από πάρκινγκ και βοηθητικούς χώρους. Αποτελεί ιδιωτική ανάθεση και εντάσσεται στο πλαίσιο των κατασκευαστικών δεσμεύσεων της εμπορικής αξιοποίησης, γεγονός που καθόρισε πολλές από τις σχεδιαστικές επιλογές μας», είπαν, αρχικά.

«Αλληλεπίδραση με το φως, διάλογος με το αστικό τοπίο»
Η σχέση του κτιρίου με την λεωφόρο Μεσογείων και τα γειτονικά κτίρια καθόρισε την κεντρική σχεδιαστική ιδέα τους, τόνισαν οι κ.κ. Αθανασοπούλου και Θεοδωροπούλου και πρόσθεσαν: «Το κτίριο διαιρέθηκε σε βάση, κορμό και στέψη, για να γίνονται διακριτές οι χρήσεις. Στη βάση, με τον πιο δημόσιο χαρακτήρα, δημιουργείται μια διάφανη ζώνη που προσδίδει στο κτίριο ανάδραση. Ο κεντρικός κορμός αποτελείται από τρεις όψεις των γραφείων με πιο ιδιωτικό χαρακτήρα και τέλος η επίστεψη ορίζεται από την πέργκολα του δώματος, που δίνει ένταση και ολοκληρώνει τον όγκο». Διευκρίνισαν, κατόπιν: «Το κτίριο χαρακτηρίζει η κατασκευή του από οπλισμένο, εμφανές σκυρόδεμα που παραμένει ανεπίχριστο με εσωτερική θερμομόνωση, αναδεικνύοντας τον φέροντα οργανισμό του κτίσματος στην όψη.

Το εμφανές μπετόν συμπληρώνεται από τοίχους με σοβά και χρώμα και από μεγάλες επιφάνειες υαλοστασίων, ώστε πάντοτε να καλύπτονται οι απαραίτητες θερμομονωτικές απαιτήσεις του κτιρίου. Ο συνδυασμός των υλικών και των χρωμάτων, που λειτουργούν αντιστικτικά, αναδεικνύουν και συγκροτούν την κατασκευαστική και λειτουργική δομή του κτιρίου. Τα υλικά, τα χρώματα, όλα μαζί δημιουργούν μια ζωντανή όψη που αντανακλά το φως και τη σκιά και συνδιαλέγεται δυναμικά με το έντονο αστικό περιβάλλον. Ένα σύνολο που αλληλεπιδρά με το φυσικό φως και δίνει διαφορετικές απεικονίσεις στο κτίριο κάθε ώρα της ημέρας. Η πρότασή μας επικεντρώθηκε στην οπτική αντίληψη της κίνησης και της ταχύτητας περισσότερο από την οπτική του διαβάτη, δεδομένου του χαρακτήρα της λεωφόρου Μεσογείων».

Οι δύο αρχιτεκτόνισσες ανέφεραν, ακόμη, διάφορες επιπλέον λεπτομέρειες του σχεδιασμού του κτιρίου.
Λόγου χάρη, το κατάστημα με το πατάρι του διαμορφώνουν ενιαίο διακριτό όγκο που προβάλλει σε σχέση με το σώμα του κτιρίου και η διαφορετική του λειτουργία τονίζεται και αναδεικνύεται. Οι όψεις του καταστήματος συγκροτούνται από τα φέροντα στοιχεία από εμφανές σκυρόδεμα που συμπληρώνονται από μεγάλα υαλοστάσια, ώστε να ενοποιείται οπτικά ο χώρος του καταστήματος με τον δημόσιο χώρο. Ακόμη, η πέργκολα από εμφανές σκυρόδεμα στο δώμα ολοκληρώνει τη σύνθεση, ενώ στην επιφάνεια της οροφής της θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες και φωτοβολταϊκά που θα καλύπτουν τις ανάγκες του κτιρίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τι ισχύει για τις εμπιστευτικές πληροφορίες στους διαγωνισμούς για δημόσια έργα

Στην έκδοση κατευθυντήριας οδηγίας για τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων προχώρησε χθες η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, επιχειρώντας μία αποσαφήνιση του ισχύοντος πλαισίου που διέπει την εμπιστευτικότητα πληροφοριών και μία οριοθέτηση του κύκλου των προστατευόμενων πληροφοριών. Όπως αναφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια από τα έγγραφα που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μαζί με την προσφορά τους για ένα έργο, μπορεί να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες που εμπίπτουν στο εμπορικό απόρρητο ή στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και σε αυτό το πλαίσιο οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ αρχών που αφορούν στην προστασία του ανόθευτου ανταγωνισμού και των αρχών που στηρίζεται το σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης και η πρόσβαση σε αποτελεσματικό σύστημα έννομης προστασίας.

Η ΕΑΔΗΣΥ επισημαίνει πως οι προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ορισμένων εγγράφων της προσφοράς τους ως εμπιστευτικών, με την προσκόμιση επαρκών αποδείξεων για τη στήριξη της εμπιστευτικότητας, όμως η κρίση για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτόν εναπόκειται σε κάθε περίπτωση στην αναθέτουσα αρχή, που έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα διατηρήσει ή θα άρει την εμπιστευτικότητα και θα καταστήσει τα έγγραφα προσβάσιμα στους έτερους μετέχοντες, ενημερώνοντας εγγράφως και αιτιολογημένα τον συγκεκριμένο προσφέροντα.

Δεν μπορεί κάθε πληροφορία να χαρακτηρίζεται ως απόρρητη
Επιτρέπεται, ωστόσο, οι οικονομικοί φορείς να χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία ως απόρρητη, απλώς και μόνο επειδή δεν επιθυμούν να τη γνωστοποιήσουν στους ανταγωνιστές τους; Σύμφωνα με την ΕΑΔΗΣΥ, η απάντηση είναι αρνητική – άλλωστε, η νομοθεσία ορίζει πως δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Εφόσον κατά την κρίση των οικονομικών φορέων ανακύπτει ζήτημα εμπιστευτικής πληροφορίας ή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τίθενται σε εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας και δεν αδρανοποιείται η υποχρέωση της μη υποβολής ανακριβούς δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ότι τα περιλαμβανόμενα στις προσφορές πληροφοριακά στοιχεία που είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στη συγγραφή υποχρεώσεων, δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται συστηματικά και στο σύνολό τους ως εμπιστευτικά. Όσον αφορά στη μελέτη των σχεδίων των οποίων η υλοποίηση προβλέπεται στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης και την περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης, εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να εξετάσει αν συνιστούν στοιχεία ή περιέχουν στοιχεία δυνάμενα να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας βάσει δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως βάσει του δικαιώματος του δημιουργού και, ως εκ τούτου, αν συνιστούν λόγο άρνησης της γνωστοποίησης.

Δικαίωμα προσφυγής
Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας που υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τον χαρακτηρισμό πληροφοριών ως εμπιστευτικών, έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της εν λόγω πράξης ή παράλειψης. Ας σημειωθεί, ότι βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τον οικείο οικονομικό φορέα για την απόφασή της περί κοινοποίησης σε έναν από τους ανταγωνιστές του των πληροφοριών που κατά τον εν λόγω φορέα είναι εμπιστευτικές εγκαίρως, πριν από την εκτέλεση της ως άνω απόφασης, προκειμένου να του παράσχει τη δυνατότητα να ζητήσει είτε από την ίδια είτε από το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο τη λήψη προσωρινών μέτρων […] και να αποφύγει έτσι το ενδεχόμενο να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία». Αντίστοιχες υποχρεώσεις βαρύνουν την αρμόδια για εξέταση της προσφυγής Αρχή.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

ΕΚΤΕΡ: Νέα ιδιόκτητα γραφεία στην Αγ. Παρασκευή με πιστοποίηση LEED ανοίγουν το δρόμο για την 7η τάξη

Νέα ιδιόκτητα γραφεία πρόκειται να δημιουργήσει η ΕΚΤΕΡ στην Αγία Παρασκευή στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκεύς 33 και Γαρυττού. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 830 τ.μ. και εκεί πρόκειται να κατασκευαστεί κατά το προσεχές χρονικό διάστημα ένα κτίριο με συνολική επιφάνεια περί τα 1.700 τ.μ. με δύο υπόγεια. Αυτές θα είναι οι νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγή της έδρας της από την οδό Νίκης όπου βρίσκεται σήμερα.

1 εκατ. ευρώ η επένδυση για το οικόπεδο
Το έργο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αδειοδότησης. Το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκε σε ιδιώτη, από τον οποίο το απέκτησε η εταιρεία έναντι ποσού που άγγιξε το 1 εκατ. ευρώ.
Στο σημείο θα δημιουργηθούν γραφεία πιστοποιημένα κατά LEED καθώς σκοπός της εταιρείας είναι να διαθέτει ενεργειακά βιώσιμες εγκαταστάσεις. Στα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας θεωρείται και το γεγονός ότι το κτίριο που θα δημιουργηθεί θα βρίσκεται κοντά στο σταθμό του μετρό Αγίας Παρασκευής, ενώ θα είναι εφικτή και η οδική πρόσβαση από την Αττική Οδό.

Σημειώνεται, ότι τα σημερινά γραφεία της οδού Νίκης που φιλοξενούν την εταιρεία, τα είχε κατασκευάσει η ΕΚΤΕΡ και στεγάζεται σε αυτά ως μισθώτρια. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το νέο κτίριο γραφείων θα είναι έτοιμο το αργότερο σε δύο χρόνια από σήμερα. Η κίνηση αυτή συνάδει επίσης με την προοπτική ανάπτυξης της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θυμίζουμε, ότι με βάση το επιχειρηματικό πλάνο της ΕΚΤΕΡ, προβλέπεται η είσοδος στις εταιρείες 7ης τάξης, κάτι για το οποίο ο στόχος είναι να συμβεί εντός του 2024 -πιθανότατα έως το τέλος του επόμενου έτους- σύμφωνα και με τα όσα είχαν αναφερθεί και στην τελευταία τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να πληρούνται όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία (ίδια κεφάλαια, κύκλος εργασιών) καθώς και ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός. Επιπλέον, η εταιρεία μέσω εξαγορών σκοπεύει να προβεί σε απόκτηση επιχείρησης για να βελτιώσει τα ίδια κεφάλαια και να αναπτύξει τον κύκλο εργασιών της. Θα πρόκειται για εταιρεία με δραστηριότητα σε άλλους κλάδους του επιχειρείν πέραν των κατασκευών.

Στα 75 εκατομμύρια ο τζίρος φέτος
Σημειώνεται ότι τα πάγια αποτελούν ένα ακόμη από τα κριτήρια για την αξιολόγηση της εταιρείας και πρόκριση της ΕΚΤΕΡ ως κατασκευαστικής με πτυχίο μηχανικού 7ης τάξης. Φέτος η εταιρεία υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε κύκλο εργασιών μαζί με τις κοινοπραξίες περί τα 75 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή μόνο η εταιρεία έχει τζίρο 60 εκατ. ευρώ -εξαιρουμένων των κοινοπραξίών- και 10 εκατ. ευρώ προέρχονται από κοινοπραξίες, έσοδα τα οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν έως το τέλος του έτους. Θα θυμίσουμε, ότι το 2022 είχε κύκλο εργασιών 23 εκατ. ευρώ και επί της ουσίας φέτος θα τριπλασιάσει τον τζίρο της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build